پـویـان انـصـاری: بـاز زائیـدهِ ایـن منـاسبـاتِ آخـونـدی، زر زد

zer

این واقـعیتـی انکـار نـاپـذیـر است کـه یکی از بـزرگتـرین جنـایـت ِ تـاریـخ بشـریـت در دهه 60، توسط نظـام جنایتکار جمهوری اسلامی، رقم خورد و این حقیقتی است که افشای قتـل عـام دهـه شصـت، خط قرمز ِ این نظـام ضـد انسانی است از این رو، رژیـم جهـل و جنـون و خـون در ایران، بنـا به ماهیت جنایتکارانه اش  سکوت مرگبار خود را براین حقیقت، همچنان ادامه می دهد سکوتی که یقینـا و بدون هیچ تردیدی بالاخره روزی که آنهم دیـر نیست توسط مردم آزادیخواه ایـران، خواهد شکست و عُمـق ابعـاد آن فجایع هـولنـاک، چون آفتاب تابنده، روشنتـر خواهد شد و این مُهم، انجام شدنیست، این را، باور کنید.

این اولین بار و آخرین بار هم نخواهد بود که این موجود عجیب و غریب دو پا (ابراهیم نبوی)که حقیقتأ دست پـروده رژیـم آخوندیست، در مورد کُشتـار دهـه 60، به رژیـم قُـرون وسطایی جمهوری اسلامی، چـراغ سبـز نشان می دهد بخصوص که اخیـرأ هم، این ملیجـک ِ اسداله قصـاب انسان ها (لاجـوردی) در مصاحبـه ای فرمودند، “عـزم سفـر به ایـران را دارد”، خـوب، بالاخره همین طـوری هم نمی شود که رفـت ایـران، هر چه باشد جمهوری اسلامی هم برای خودش قوانین خاص ِ خود را دارد که بـایـد امثـال این دلقـک، آن را پـذیـرا باشند از این رو ایشـان، بـایـد هم از این نوع خـوش رقصی ها، بکُنـد تا نظـام منحـوس ایشـان، چراغ سبز ِ ورود را بدهد در حقیقت این یک معادله بسیار ساده است کـه این هرزه گوی ِ زائیـدهِ مناسبات آخـونـدی، خـوب بلد است آنـرا، اجـرا کُنـد.

ابراهیم نبوی، درگذشته هم، در مورد فجـایـع دهه شصت، حرف های چنـدش آور، زده بوده اند برای نمونه، مقاله ای در سایت جنبش راه سبز بنام “داری با کی حرف می زنی؟ تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۸۹” گـروه و هـدف کیست؟” نوشتند که من هم پاسخی به آن نوشته، دادم.

لیچارگویی های تکراری ابراهیم نبوی در مورد قتل عام عاشقان راه آزادی، درصدای آمریکا که ازهر جنبه ای در نظر بگیریم هیچ ربطی به او هم ندارد و اساسأ در حـوزه تخصصی و در حـدِ و قـواره او هم نیست امـا، چـرا صدای آمریکا در این زمینه، او را به وسط می کشد، شاید برای پاسخ، احتیاجی هم به گشتن پُـرتقـال فروش نبـاشـد.

این هجویات ابراهیم نبوی در مورد جنایت علیه بشریت در دهه 60، نشان داد که الحق و الانصاف، ایشـان، روی زانـوی قصاب انسان ها، لاجوردی رُشـد و تـربیـت شده است و از او بیش از این، انتظـاری نیست.

اما این وظیفه انسان های آگاه، مبارز و سیاسی است که شدیدأ به لجن پراکنی ابراهیم نبوی پاسخ دهند و آنرا  محکوم کنند چرا که این را بـایـد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و امثال ابراهیم نبوی که برای رفتن به آغوش خونین رژیم شان در صف ایستاده اند بـداننـد که کُشتـار بهترین فرزندان این مرز و بوم در دهه 60، نـه فـرامـوش شـدنیـسـت و نـه بـخشیـدنـی.

پویان انصاری

شنبه 18 ژانویه  2014 – استکهلم

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: