پـویـان انـصـاری: بـوسـه بـر انگشتـانِ آن دستی که، . ..

 مهناز افشار و هیلا صدیقی عزیز، گلناز قدیری، غزاله معتمد و ریحانه طراوتی

مهناز افشار و هیلا صدیقی عزیز، گلناز قدیری، غزاله معتمد و ریحانه طراوتی

بالاخره یکی دیگر از فیلم های کُمدی و تراژدیِ “انتخابات” به کارگردانی مـافیـایـی چون، جمهوری اسلامی در  ایـران و بخصوص در سطح جهانی با “موفقیت” به پایان رسید بطوریکه شایعه است این بار، اگـر آسد فریدون رئیس جمهور”محبوب” که در ضرب و شتم اعتراضات دانشجویان 18 تیر از روش گاز انبری استفاده کرد بـرنـده جایزه اُسکار، ببخشید نوبل، نشود حتمن در فهرست کاندیدهای جایزه نوبل، قرار می گیرد.

از همین جـا پیشاپیش، به آن دسته از خلق قهرمان که رأی داده اند تسلیت، با پوزش، تبریک می گویم .

به هرحال، به قولِ آسد حسن روحانی:”

نتیجه انتخـابـات هرچه باشد جمهوری اسلامی ایـران بلند آوازه تـر شده است، نظـام، رهبـری و ملت پیـروز شده اند” !!!

گُجستک خامنه ای هم قبلأ گفته بود:” مردم بیائید بیرون و جمهوری اسلامی را بیمـه کنید !!!.

در حقیقت، همه راضی … “خدا” هم راضی، دیگه چی می خوایید؟

قسمت کُمـدی این فیلـم تکـراری، شرکت عده ای از مـردم بود که چـون گذشتـه، رأی دادنـد، حسن بِـره، حسین بیاد !

تـراژدی آن، چه بخواهید و چه نخواهید بیمـه و ضمانت کـردن و نشـان دادن عظمت و شکـوه اُمـتِ اسلام در رسانه های جهان بـود.

در نوشته هفته پیش خود بنام”عجایب اندر عجایب” ازشگفتی های منفی باور نکردنی عده ای از ایـرانـی ها علیه خودشان نمونه هایی آوردم که این “انتخابات” آنرا تکمیل کرد!

در انتخابات آزاد هر کشوری، مـردم بـرای به دست آوردن مطالبـات و خواستـه های خـود که کاندیدها، قــول آنرا داده اند به پای صندوق رأی می روند اما در ایـران عده ای از مردم به پای صندوق رأی می رونـد که مثلأ به رفسنجانی رأی بدهند یا مصباح .

امـا فـرامـوش نکنید رفسنجانی همان رفسنجانی بود که در مجلس ششم، رأی نیاورد و نفر 30 شد از اینـرو مـردم، او را آغا سی نامیدند .

پُرسیدنیست که چرا این روباه پیـر و مکار معروف به عالیجناب سُرخپوش که بعد از خمینی جـلاد، بنـا بر بـاور همه در جنایت و خیانت به  مـردم ما دست داشته است اینک بـایـد سُلطان قلب های رأی دهندگان باشد!؟

حتی در این جهان نابرابر، بارها شاهد بودیم که اگر فردی شناخته شده حزبی و یا غیره در کشوری، مُتهـم به خـلافـی ( نه قتـل ) شده باشد، تا اطلاع ثانوی، از کار برکنار می شود.

در میهن مـا بر عکس، به دنبـال همان عجایب انـدر عجایب ایـرانـی ها، افـراد تبهکاری چون، دُری نجف آیادی، ری شهـری، محمود علوی، علی فلاحیان و … که با سنـد و مدرک ثابت شده است در کُشتـار دهـه شصـت و قتل های زنجیـری دست داشتنـد علاوه بر اینکه، محـاکمـه نشـده انـد حداقل از تـرس مـردم، نبـایـد در جایی ظاهر می شدند ولی آنها، با وقاحت و بیشرمی، خود را کاندید هم می کنند و یک عده تُهی مغز هم، به آنها رأی می دهند .

واقـعـأ این درد آور نیست که در شمارش آرا بنویسند:”

دُری نجف آبادی که لیست “اصلاح طلبان” (امید) قرار دارد، یک میلیون 800 هزار رأی …

مگر آنها تخم مُـرغ دُزدِ معمولی بودند که راحت بتوان از آن گذشت !

آنها جلادانی بودند که بهترین فـرزنـدان این مـرز و بـوم را سلاخی کرده اند .

ننـگ و نفـرت بر آنهایی که به قاتلین فرزندان میهن مان، رأی داده اند .

گویا عده ای از مردم ما فراموش کرده اند یا بقول معروف خود را به کوچه علی چپ زده اند که حکومت شان اسلامی است و رهبرش هم ولی فقیه …

قوانین و احکام شرعی و زیر بنای این حکومت ارتجاعی را خاتمی، رفسنجانی، روحانی، مصباح، یزدی و … نه گذاشته اند که دلتـون به این خـوش باشد که با آمد و رفت آنها، در این “احکام الهی نازل شده از آسمان” خللی وارد می شود.

شالوده این نظـام در 1400 سال پیش ریخته شده است و اگـر کسی به خواهد کوچکترین تغییری در احکام شرعی آن بوجود آورد سروکارش، با شمشیـر آن است .

شاید، رأی دادن آن دسته از هنرمندان، زخمی عمیق تر از رأی دادن مردم عادی باشد.

برای مثال وقتی عکس لبخنـد ژکوند خانم هیلا صدیقیِ شاعر، به همراه چند تا از خواهران دیگر، که به رأی دادن خود افتخار می کنند می بینیم در حیرت می مانیم هرچند، در مقابل لبخند کـریـه این جماعتِ اهل هنر و قلم دستمال بدست، هستند هنرمندانِ مبارزی چون، آقای هالو که به جُـرم سراییدن شعر، در زنـدان است و این سخن زیبا را که،  هنرمند همیشه بـر قـدرت است نـه با قـدرت، ارج می نهد و از این رو، در مقـابـل دولت روحانی می ایستد و رأی هم، نمی دهد.

بله، خانمها و آقایان اهل هنر و ادب و قلم و دستمال بدست!

شماها خودتان بهتـر از هرکس دیگری می دانیـد که آقای هالو، به دستـور وریر امنیتـی دولت روحانی یعنی آخوند سید محمود علوی جنایتکـار ( که در لیست “اصلاح طلبان ” (امیـد) است بیش از یک میلیون و نیم رأی می آورد) روانه زندان می شود، سپس شما اهل هنر قلم و دستمال، با  تبسم های کریه، رأی دادن خود را به نمایش می گذارید!

آقـای هـالـو هم مـی تـوانـسـت در این بحبوحه آشفتـه بـازار ِ”انتـخـابـات”، با رأی دادن و تشـویـق مـردم به رأی، و گذاشتن یک عکس چار در چار و با لبخنـدِ ژکوندی و انگشت …. شده چـون هیلا صدیقی و شُـرکـا، در فیس بوک و اینور و آنور، مورد عفو خلیفه قرار می گرفت و یا از مجازاتش، کم می شـد!

صادق زیبا کلام استـاد دانشگـاه هم برای ادامه سوگلی بودنش در صـدا و سیمـا، و منـاظـره با الـه کـرم ها،  علی مُطهری را که دیدگاه ارتجاعی اش نسبت به زن و چهارشنبه سوری که در واقـع از پـدرش، به ارث بُـرده است و شُهره عام وخاص است سنبُـل آزادی می نامد و رأی خود را به ایشان می دهد که :”

یا روسری یا تو سری” هم چنان، پـابـرجـا، به ماند .

در مقابل، دکتر ملکی 82 ساله، این رئیس دانشگاه سابق تهران، این انسان مبـارز، که او هم می توانست هم چون زیبا کلام، به مجیـز گـویـی رژیـم بپـردازد و در این سن و سال در آرامش بسر ببـرد، شجـاعـانـه، به نظـام جهل و جنونِ جمهوری اسلامی، نـه می گوید و رأی نمی دهد.

در هرحال، به گفته سخنگویان جمهوری اسلامی، از 55 میلیون نفر واجد شرایط، 33 میلیون نفر رأی داده اند از آنجایی که به جُـز رأی 22 میلیونی تحـریـم کننـدگـان، تقسیم رأی 33 میلیون دقیقـأ مشخص نیست از این رو مـا عادلانه آنرا تقسیم 3 می کنیم که هم “خدا” خوشش بیاید هم بندهِ او !

11 میلیون نفر به “اصلاح طلبان”

11 میلیون نفر به اصولگراها،

11 میلیون نفر به “خارج از این دو طیف” رأی داده اند.

22 میلیون نفـر، تحریم کنندگان.

طیف 4 یا 5 میلیونی مخالف رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور، پیـشکـش !

با نگاهی به فهرست بالا، متوجه می شویم چرا اکثر رسانه های کوچک و بزرگ از این مُهم، با غرض و مرض، فاکتور می گیرند.

ولی بیاد آورید، 22 میلیون نفـر انسان آگاهی را که، انگشت دست خود را پـاک نگه داشتند و رأی نـداده انـد.

در حقیقت برندگان اصلی، تحریم کنندگان بودند که آگاهانه در برابر این طیف عظیم، سکوت شده است از این رو  اغلب رسانه ها از جمله آیت اله بی بی سی، به خیـال باطل خـود، بـا ترفندهای مسخره، از این بـرنـدگـانِ  اصلی میـدان، نـامـی نمی بـرنـد ولی مُرتب از پیـروزی “اصلاح طلبان” سُخن می رانند که نـصـف تحـریـم کنندگان هستند.

این “انتخاباتِ” نظام، نشان داد که بر هیچ معیار طبیعی و استاندارد جهانی استوار نیست از این رو اکثـریـت مردم سرزمین مان، آگـاهـانـه آنرا تـحـریـم کـردنـد.

در اینجا جا دارد انسان های مبارز در عرصه سیاسی و اجتماعی به هر شیـوه ممکن، این 22 میلیون نفـر را که به نظام جنایتکار جمهوری اسلامی، نــه گفتند مورد حمایت، و در رسانه هایی که به آزادی بیان اعتقاد دارند بـرجستـه کنیم.

من به سهم خود از راه دور، تنها کاری که میتوانم بکنم همانا، بوسه بر انگشتان دستِ آن 22 میلیون نفری بـزنـم که پـاک مـانـدنـد .

پنجشنبه 13 اسفند 1394 / استکهلم