پویان انصاری: چـرا فقـط در دو شهـر …!؟

acidطبق معمول هر روزه که با اتوبوس به اینور و آنور می روم سوار اتوبوس شدم که اتفاقـأ راننده آن از دوستان قدیمی بود با این تفاوت که مانند بنده سیاسی نیست!
خوشبختانه صندلی اول اتوبوس خالی بود، در حین نشستن و احوال پُرسی و به عادت همیشگی گفتم چه خبـر؟
دوستم گفت: همون خبرهایی که تو در اینترنت می خوانی ولی اگر تو خبر جدیدی داری، بگو !
گفتم: نه، ولی حتمأ خبر اسید پاشی را شنیده ایی؟
دوستم با تبسمی گفت: بابا، اینکه کُهنه شده!
گفتم: یعنی چه!؟
گفت: مُنتظر فاجعه ای دیگر باش!
بازم گفتم: یعنی چه!؟
گفت: دوست ِ فعال سیاسی، تو که باید بهتر از من ِ غیر سیاسی بدانی که کـار این حکومت، بجـز آفـریـدن ِ فـاجـعـه، چیـز دیگری نیست از اینرو می گویم بعد از اسیـد پاشی، مُنتطر بـلا و مُصیبت دیگری که قـرار است بر سر مـردم مان بیاورد، باش.
از آنجائیکه نمی خواستم جلوی اون کم بیاورم گفتم: خوب آره، این نظام 36 سال است که درحـق مردم ستمدیده مان جنایت و خیانت می کند و اسید پاشی آنها هم هیچ تعجبی ندارد.
دوستم گفت: همه اینها به یک طرف، ولی “خود مردم ما چی”؟
حرفش را دقیقأ گرفتم چرا که این سئوال خود مردم ما چی؟ همیشه با من بوده است ولی خودم را به قول معروف به کوچه علی چپ زدم و گفتم منظورت را نمی فهم!؟
گفت: خود مردم ما در مقابل آنها چه کردند؟
گفتم: مگر تظاهرات آنها را در اصفهان و تهران ندیدی !؟
گفت: چند نفر بودند؟
تا خواستم حرفی بزنم، گفت: ایران مگر فقط دو شهر دارد ؟
به مقصد رسیدم، در حین پیاده شدن گفتم: جوابت را دارم ولی افسوس که باید برم .
دوستم با خنده گفت: خودت را گول نزن و …
مسلمأ همه ما ایرانیان بـرون مـرز، خبر اسید پاشی را شنیده ایم و همه انسان های آزادیخواه کم و بیش، به نوعی از فضای مجـازی اینتـرنتـی استفاده کردیم و بدرستـی مانند همیشه، این جنـایـت هولناک رژیـم جمهوری اسلامی را در اشکال گوناگون محکوم و افشاء کردیم.
اما بـاور کنید مسئله ای که همیشه برایم مطرح بوده، خود مـردم درون مـرز است که گهگاهی در نوشته هایم به آن اشاره کرده ام.
متاسفانه، هیچ گروه، نیرویی، سازمانی، حزبی و شخصیتی در بـرون مـرز، در این مواقع که جنایتی علیه مردم ِمان رُخ می دهد به این سئوال اساسی که همانا “نقش خود مردم” است پاسخی نمی دهند، درحقیقت شاید هم عامدأ به تجزیه و تحلیل آن نمی نشینند!!!
حتی، خودِ فعالین شناخته شده درون مرز که دست به اعتـراض می زننـد هـرگـز، از مـردم نمی خواهند مانند خود آنها، به شیـوه بسیـار مسالمت آمیـز، چنـد نفـر آنهـا را، به هـزاران نفـر تبدیل کننـد!!! حال چرا، علاء علم !!!
قصد ندارم مطلب را طولانی کنم و احیانأ سر کسانیکه آن را می خوانند بـدرد آورم کوتـاه سخن اینکه، چرا و اما چرا و باز هم چرا بعداز 36 سال وقتی در سرزمین مان، کارگران کارخانه ای در شهری اعتصاب می کنند سایر اقشار جامعه چون جنبش دانشجویی، دهقانان، جنبش زنان و … درحمایت از آنها به خیابان ها نمی آیند و مُهمتر اینکه سایر کارگران سایر شهرها و متاسفانه خود بقیه کارگران آن شهر هم سکوت می کنند !!!؟؟؟
چرا وقتی جنبش دانشجویی اعتراض می کند، کارگران، زنان و غیره، آنها را تنها می گذارنند !!!؟؟؟
چرا وقتی زنان اعتراض می کنند، جای کارگران و جنبش دانشجویی خالیست!!!؟؟؟
چرا وقتی یکی از بُـزرگتـریـن جنایت تاریخ بشریت علیه دختران ما دراصفهان رُخ می دهد و به صورت آنها اسید پاشیده می شود بـایـد فقط در تهران و اصفهان … نفـر اعتراض کنند !!!؟؟؟
پُرسیدنی است مگر بـایـد اسیـدِ رژیم جمهوری اسلامی، به دختران شیرازی،کرمانی،خوزستانی، بلوچ، تبریزی،کُردی و غیره پاشیده شود تا آنها هم بیرون بیایند !!!؟؟؟
هرچند اولین اسیـدِ ویـران کننده ایـران و ایـرانـی خـودِ خمینـی جـلاد بود که 36سال پیش در بدو ورودش به میهنمان، بر پیکر مردم ستمدیده مان در اشکال گوناگون، پاشیده شد .
راستـی هیچ از خود سئـوال کرده اید چرا بـایـد بعد از 36 سال جنایت و خیانت حکومتِ “رحمانی” … نفـر آنهم فقط در دو شهر، اعتراض شود !!!؟؟؟
پس کو آن شیر زنان شیرازی، آبادانی، تبریزی، بلوچ، کُردستان، همدان، کرمانشاه، لُرستانی … !!!؟؟؟
“خدا” کرده و نکرده، فکر نکنید منظورم تظاهرات مُسلحانه و بقولی خشونت آمیز است بلکه پُرسشی است که چرا این شیرزنان میهنمان آنهم صد در صد مسالمت آمیز و بدون شعار تُند و تیز، بعنوان اعتراض و در حمایت از دختران بیگناهی که قُـربـانـی جـلادان نظام زن ستیـز جمهوری اسلامی شدند، حضـور میلیونی خود را در سراسر شهرهای ایـران به نمایش نگذاشتند ؟؟؟
هرچند اگر از همان اوائل این حکومتِ ضد انسانی، حضـور میـلیـونـی مـردم ایـران در خیابانهای شهرهای آن بعنوان اعتـراض برای اولین اعـدام هـا که در 36 سال پیش توسط رژیم جمهوری خـون و جنـون اسلامی انجـام شد به نمایش گذاشتـه می شـد شـایـد هـم اکنـون، ریـحـانـه، هم طلوع خورشیـد را می دیـدیـد و هـم، بـه صبـح و زنـدگـی، می خـنـدیـد.
شنبه اول نوامبر2014 – استکهلم