پیام بیانی: آدرس اشتباه

این مقاله از ایران دریافت شده و نام نویسنده به دلایل امنیتی نام مستعار است.

این روزها آه از نهاد روشنفکرنماها یا آزادی خواهان استبداد پذیر که مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می‌کردند بلند شده است که چرا روحانی وزیر زن برای کابینه خود معرفی نکرده است و…این در صورتی است که آزادی خواهان استبداد پذیر آرزو اندیشی کرده یعنی به خود واقع گرایش نداشته‌اند، وقتی به خود واقع گرایش نداشته باشیم آن‌وقت شروع می‌کنیم خیالات خود را به‌جای واقع، آرزوهای خود را به‌جای واقع، عرضه کردندکه این بزرگ‌ترین خیانت است.

این ناواقعگرایان ما را به یاد روشنفکرنماهای اوایل انقلاب می‌اندازند که بدون توجه به خاستگاه فکری آیت‌الله خمینی برداشت خود را از سخنان او برای مردم بیان می‌کردند و همین باعث عوام‌فریبی می‌شود چراکه نا واقع را واقعیت جلوه می‌دادند.

حال هم این آزادی خواهان استبداد پذیر که هنوز هم معتقدند در چارچوب اعتمادسازی با حاکمیت و با دنباله‌رویِ بی‌چون‌وچرا از اعتدال‌گرایی و حسن روحانی توانسته‌اند مردم را از ظن خود صاحب‌اختیار کنند سعی دارند با وارانه جلوه دادن واقعیت مردم را فریب بدهند چراکه آنان سخنان آقای روحانی درباره آزادی، حقوق شهروندی، دموکراسی و برابری زنان و مرد را…وارانه تفسیر می‌کنند بدون اینکه خاستگاه سنتی اندیشه آقای روحانی را در نظر بگیرند و همین باعث گردیده که آن‌ها آدرس اشتباه به مردم بدهند.

چراکه شما نمی‌توانید در عرصه تبینی و معرفتی نظری و اعتقادی معتقد به ولایت‌فقیه باشید و بعد بخواهید در عرصه سیاسی و اجتماعی معتقد به آزادی، دموکراسی و حقوق شهروندی و… بشوید تازه اگر چنین ادعایی داشته باشید یک نفاق بزرگ است که هسته این نفاق بالاخره در دامن استبداد خواهد شکست  نه در دامن آزادی و دموکراسی چراکه همیشه عمل در گروه معرفت است نه بلعکس.

 

۲۷/۵/۱۳۹۶

پیام بیانی