پیشنهاد حق رای برای ۱۶ ساله‌ها

کمیسیون تحقیق در امور دموکراسی سوئد پیشنهاد کرده‌است که حق رای دادن در انتخابات کمون‌ها و شوراهای استانی از 18 سال به  ۱۶ ساله تقلیل یابد.

اوله وِست‌بَری، Olle Wästberg، رنیس این کمیسون  در این مورد میگوید:  به دلیل فاصله غیر معمول میان انتخابات سوئد جوانانی که برای اولین بار رای می دهند حدود ۲۰ سال دارند. درحالی که با این تغییر آنها در ۱۸ سالگی رای خواهندداد.

به نظر او با این تغییر، شمار هرچه بیشتری از جوانان به پای صندوق‌های رای خواهندآمد و در انتخابات مشارکت خواهندکرد که ازجمله عادت به رای دهی در آنها تقویت خواهدشد. در برخی از کشورها ازجمله نروژ، اتریش و ایالت‌هایی از آلمان، افراد ۱۶ ساله از حق رای‌دهی در انتخابات محلی برخوردارند.

تجربه‌های مثبتی که ازاین وضعیت در آن کشورها به دست آمده، زمینه‌ای شده‌است تا کمیسیون تحقیق درمورد دموکراسی، پیشنهاد کند که رای دادن در انتخابات کمون‌ها و شوراهای استانی برای ۱۶ ساله‌ها به صورت آزمایشی در برخی از کمون‌ها درانتخابات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ اجراشود.

این پیشنهاد با نظرات متفاوتی ازسوی نوجوانان روبرو شده‌است. برای نمونه، کارولین هارالدسوُنِ ۱۶ ساله، آن را جالب می‌داند، اما همزمان به پخته نبودن این نوجوانان به دلیل نرسیدن به سن قانونی اشاره می کند، گرچه تاکیدمی کند که حتا اگر تمام نوجوانان آن را چندان جدی نگیرند، اما بازهم جالب خواهدبود.

اما بعضی دیگر جوانان معتقند که در صورت عدم به این مسئله انها از پدر و مادرهایخود پیروی خواهند کرد و به نظر او تعداد ۱۶ ساله‌های علاقمند به مسائل سیاسی چندان زیاد نیست.

اوله وِست‌بَری درمورد این که نوجوانان ۱۶ ساله شاید پختگی و آمادگی رای دادن را نداشته باشند می‌گوید که آنها از نظر قضایی، بالغ و پخته محسوب می شوند و از حق تاسیس شرکت نیز برخوردار هستند.
به نظر اوله وست‌بَری، رئیس کمیسیون تحقیق درمورد دموکراسی، نوجوانان ۱۶ ساله به همین دلیل، آماده‌ی شرکت در انتخابات کمونی و شورای استانی نیز هستند.