چهارشنبه سوری،جشن سوزاندن این رژیم مبارک

اخوندهای حاکم، 4دهه است که تلاش کرده اند اتش چهارشنبه سوری را خاموش کنند اما نتوانستند.

آخوندها فرصت را غنیمت شمرده اند تا به بهانهٔ کرونا که در واقع خودشان بانی و باعث اصلی شیوع آن در ایران بوده‌اند، خود را از آتش خشم مردم در چهارشنبه‌سوری در امان نگاه دارند.

رژیم اخوندی با تهدید و فرستادن نیروهای سرکوبگر خود میخواهد مردم را از برگزاری مراسم ملی چهارشنبه‌سوری برحذر دارد.