چه ارزویی دارید؟ گزارش مردمی از گرانی باورنکردنی +فیلم

این همه شهید دادیم و این است وضع جامعه

من یک ماه حقوق خود را به مسئولین میدهم ببینند میتوانند یک هفته زندگی کنند

هر چه مسئولین میگویند الکی است. خودشان میدانند که مردم چی میکشند

شاید یک انقلاب دیگر کار را درست کند

۴۳سال است بیچارگی داریم