کاهش سرعت اینترنت و افزایش قیمت، پاسخ رژیم برای جلوگیری از دسترسی مردم به اینترنت+ ویدئو

اگرچه کیفیت اینترنت ارائه شده در ایران بسیار پایین است اما قیمت تعرفه بسته های اینترنت به شکل عجیبی افزایش یافته است. این درحالی است که اکثر خانواده های ایران معیشت و تحصیلات و خدمات بانکی خود را بر روی اینترنت سوار کرده اند.

رئیسی جلاد وقتی بر سر کارامد مدعی شده بود که اینترنت باید برای دهک های پایین رایگان شود!!!! و ادعا کرده بود که نباید در موقع دیدن فوتبال سرعت اینترنت پایین باشد و غیره…

در ویدوئوی بالا که از طرف خود رژیم منتشر شده است نشان میدهد که ایران گراننترین اینترنت در اروپا را دارد و. کندی سرعت ان حتی از انگولا هم کمتر است.!!!