کشاورزان: دشمن زاینده رود مرگت باد شرمت..

صبح روز دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ کشاورزان ورزنه برای شانزدهمین روز تظاهرات خود را با شعار «دشمن زاینده رود مرگت باد شرمت باد » آغاز کردند. کشاورزان ورزنه مانند روزهای دیگر پس از تجمع در کنار دروازه عباس در این شهر که ساعت ۱۰ صبح صورت گرفت؛ در سطح شهر ورزنه دست به راهپیمایی زدند.