کميساريای عالی پناهندگان و يومانی درباره ساکنان ليبرتی و ۷گروگان ربوده شده از اشرف فراخوان داد

کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و يونامی در فراخوان مشترکی از مقامات عراق خواستند محل گروگانها را مشخص کنند و سلامتی آنها را تضمين کنند.در اين فراخوان مشترک تأکيد شده است گروگانها بايد در برابر هر گونه بازگرداندن اجباری حفاظت شوند.

کميساريا و يونامی در این فراخوان نگرانی عميق خود را در مورد «سرنوشت 7فرد مفقود شده که سابقاً د ر اشرف بودند و در اول سپتامبر ناپديد شده اند» ابراز می کنند. آنها دولت عراق را فراخواندند تا دست به همه اقدامات ممکن بزند تا سلامی ساکنان تضمين شود.

متن اطلاعيه کميسياری عالی پناهندگان ملل متحد ـ ژنو ـ به تاريخ 19نوامبر 2013 (28آبان 1392) از اين قرار است:

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد دولتها را به تشديد تلاشها برای انتقال ساکنان پيشين اشرف فرا می خواند. از زمان حمله اول سپتامبر 2013 عليه اشرف که طی آن 52تن از ساکنان کشته شدند، پيشرفت کمی در انتقال مابقی ساکنان به کشورهای ديگر به عمل آمده است.

کميساريا کليه کشورهای عضو را تشويق می کند به تلاشهای بين المللی بپيوندند و ساکنان را بپذيرند و يک راه حل درازمدت عرضه کنند.

کميساريا و يونامی همچنين دولت عراق را فرا می خوانند که دست به همهٴ اقد امات ممکن بزند تا سلامتی ساکنان تضمين شود. کميساريا و يونامی در مورد سرنوشت 7فرد مفقود شده که ساکن اشرف بودند و از اول سپتامبر ناپديد شده اند عميقاً نگرانند و از مقامات عراق می خواهند محل آنها را مشخص کنند، سلامتی آنها را تضمين کنند و آنها بايد در برابر هر گونه بازگرداندن اجباری به ايران حفاظت شوند.
کميساريا تا کنون در سه سال گذشته توانسته است در مجموع 300تن از ساکنان را به کشورهای ديگر منتقل کند.