گردهمآیی در حمایت از مردم ستمدیده ایران در سوئد

امروز شنبه اول جولای، هواداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق به همراه دیگر ایرانیان آزاده در شهرهای به آکسیونهای خود درحمایت از خواستهای بر حق مردم ستمدیده ایران و قیام آنها برای آزادی و تغییر در ایران ادامه دادند.

این گردهمائیها هر شنبه در شهرهای مختلف انجام میشود.

در این هفته شهروندان در شهرهای استکهلم، یوتبوری، مالمو و بوروس شاهد برگزاری این تجمعات بودند