گزارشی از مراسمی به مناسبت روزجهانی زن در استکهلم، سوئد

سعیده موستوفی

سعیده موستوفی

عصر روز یکشنبه، اول مارس 2015،  جلسه ای به دعوت جامعه زنان ایرانی در استکلهم، از زیر مجموعه انجمن های اتحاد انجمن ها برای ایران ازاد،  و در مجتمع فرهنگی Tensta, به مناسبت روزجهانی زن برگزارشد.

در ابتدای این مراسم  مسئول جامعه زنان ایرانی در سوئد خانم سعیده مستوفیان به تمامی زنانی که در راه برابری و احقاق حقوق زنان مبارزه و فداکاری کرده اند درود فرستاد وضمن تشریح خشونت و سرکوب درایران آخوندی علیه زنان ازتلاشهای خستگی ناپذیرزنان ایران یاد نمود وجایگاه زنان رزمنده مجاهد خلق در لیبرتی را درراه نیل به آزادی وبرابری ستود.

 

سخنران بعدی جلسه خانم Didar Zuta ازانجمن زنان وابسته به حزب مرکز سوئد بود .

k6

سوتا

خانم سوتا درابتدا دیدگاه ها ی زنان حزب مرکزدررابطه با جنبش برابری رادرسطح ملی و بین المللی تشریح نمود.وی سپس دربخش دیگری از سخنانش از شناخت خود نسبت به فعالین جنبش برابری درمقاومت مردم ایران سخن گفت و انزجارخودرا از بی عدالتی دررژیم آخوندی علیه زنان ابرازکرد.

وی اضافه کرد”آنچه شما برای آن می جنگید برای من قابل فهم ومورداحترام است “.

دربخش بعدی برنامه خانم خانم سانا مقاله ای را که توسط نویسنده ،شاعر و هنرمند نقاش ایرانی مقیم استکلهم، خانم افسانه اسکویی، را تحت عنوان “تابوی زن بود ازتولد تامرگ “رابه زبان سوئدی برای حضارقرائت کرد.

دراین مقاله نویسنده ازستم مضاعف رواشده برزنان درطول حکومت آخوندها سخن رانده است .افسانه طی بیان مراحل مختلف سرکوب درطول بیش از سه دهه دیکتاتوری آخوندی ازعدم پیوستگی این رژیم به کنوانسیون رفع ستم علیه زنان که درسال 1979ازسوی سازمان ملل تصویب شدابرازانزجار می نماید.او همچنین ازحجاب اجباری، سرکوب زنان ودختران ایرانی به جرم بد حجابی وانواع شکنجه های روحی و جسمی نام می برد.

افسانه اسکوئی

افسانه اسکوئی

در این برنامه همجنین  خانم فیریمی،”صداهای بصری” ”Visuella röster”  که مجموعه نقاشی از اثار این هنرمند را به نمایش میگذاشت بر روی پرده بزرگ سفید این سالن به نمایش درامد.

“صداهای دیدنی” تصاویری گویا هستند که درپشت بسیاری از آن ها داستان های تاریخی وجوددارد.به عنوان مثال تابلوی والتینا Valentinبه مناسبت ممنوعیت روز قلب ها از طرف رژیم نقاشی شده است.

چند سال پیش در چنین روزی طی بخش نامه ای که به چاپخانه های داخل ایران صادرشده بود تولید تصاویری با مضمون های قلب ،گل رزوهرچیزی که از عشق می گوید ،ممنوع شده بودوپیگردقانونی داشت.این ممنوعیت همزمان با اعدام مجاهدین بزرگ علی صارمی ،محمدعلی حاج آقایی و کاظم جعفری بود.تصویر “نوازش گر گها “تداعی کننده سیاست مماشات درمقابل دیکتاتوری هاست.

شادی قادری

شادی قادری

سخنران بعدی جلسه خانم شادی قادری نماینده امنستی بود .شادی گزارش کوتاهی از وضعیت زنان ودختران در ایران و گزارش ها و تلاش های امنستی برای نجات جان این زنان ودختران آزاده رابیان نمود.

 

خانم لیا گوهری یکی از زندانیان سیاسی دهه هشتاد دربخش دیگری برای حضار از شرایط زندان ونمونه ای ازشکنجه که به نام “قبر”معروف است رابیان کرد.او مدت ها در زندا ن قزل حصار واوین بسر برده بود.

 

فریده خلیفه مدیر اجرایی برنامه سخنران بعدی بود. او ضمن اشاره به تاریخچه صدساله مبارزات زنان ایران دو شعراز شعرهایش رابه سمع شنوندگان رساند.

k4

فریما سیمفروش

خانم فریماه سیمفوش سخنران بعدی جلسه مسئول انجمن زنان یوتوبوری واز اعضای هیئت امنای انجمن زنان برای تن درستی می باشد.فریماه ضمن معرفی خود وانجمن های مربوطه سه شعراز شعرهای خودرا به زبان فارسی و سوئدی قرائت کرد ودرانتها کتاب “چشم درچشم هیولا”رابرای حضار معرفی کرد.

قبل ازخاتمه برنامه فیلم کوتاهی از برنامه ده ماده ای خانم مریم رجوی با زیرنویس انگلیسی به نمایش گذاشته شد.

درخاتمه خانم سعیده مستوفیان با تشکر از حضاروبا امید به همبستگی بیشتر زنان در جنبش برابری همگام با خواهران وبرادران درکمپ لیبرتی برای رهایی زن ایرانی از چنگال ستم آخوندی دررسیدن به صلح وعدالت اجتماعی برنامه رابه پایان رساند.