یازدهمین گردهمائی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

از سال 1382/2003 تا کنون، هرساله در اواخر خرداد یا اغاز تیر، هزاران نفر از ایرانیان تبعیدی و هواداران شورای ملی مقاومت در بزرگترین گردهمائی بین المللی در ویلپنت پاریس در حمایت مبارزات مردم ایران برای یک ایران دموکراتیک و سکولار گردهم میایند.

طی ده سال گذشته، شرکت کنندگان در این گردهمائی، شاهد شرکت بسیاری از شخصیتهای سیاسی ، فرهنگی، حقوق بشری… از پنج قاره جهان در این گردهمائی نیز بوده اند که از این طریق حمایت خود از این مبارزات مردم ایران وجنبش مشروع مقاومت ایران نشان داده اند.

شورای ملی مقاومت برنامه ده ماده ای برای اینده ایران معرفی کرده است که در ان حقوق انسانها بر اساس موازین شناخته شده و مصوبه های بینالملی به رسمیت شمرده و ایرانی ازاد، سکولار، و فارق از سلاح کشتارجمعی و اتمی را نوید میدهد.

اما گردهمائی امسال در شرایطی برگزار میشود که رژیم اخوندی حاکم بر ایران در معرض بحرانهائی عمیق داخلی و بینالمللی قرار گرفته است.

در شرایطی که وضعیت اسفناک اقتصادی مردم ایران هر روزه بدتر شده، و سرکوب وخفقان هر روزه گسترش میابد، افزایش تضاد داخلی درون حکومتی این امکان برای مردم پدید میاورد تا حرکتهای اعتراضی خود را بیش از پیش گسترش دهند و خواهان سرنگونی رژیم ملائی و تغییری دموکراتیک شوند.

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد، سوئد، از همه ازادیخواهان و دوستداران دموکراتی توصیه میکند تا در این گردهمائی فعالانه شرکت کنند وعليه رژیم ظلم و فساد برخیزند.

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد

سوئد هشت ژوئن 2014