۱۱زندانی در قزلحصار کرج به طور جمعی اعدام شدند

رژيم آخوندی حاکم بر ایران بار دیگر دی یک اقدام سعبانه ، 11زندانی از جمله یک زن را در زندان قزلحصار کرج بدار آويخت.

روز گذشته و قبل از اعدام جنايتکارانه 11زندانی، بيش از ۱۰۰۰ تن از زندانيان  در اعتراض به اين حکم جنايتکارانه  اعتصاب غذا کردند.  پس از اين اقدام ، نيروهای گارد ويژه  به سلولهای زندانيان قزلحصار  يورش بردند و وسايل شخصی زندانيان  را تخريب و يا با خود بردند. هم چنين از غروب روز گذشته، نيروهای گارد ويژه در برجکهای زندان با تک تيرانداز و تيربار مستقر شدند  و تعدادی نيروی کمکی نيز به زندان گسيل کردند.

از طرف ديگر خانواده های زندانيان تمام روز در مقابل زندان قزل حصار کرج تجمع کرده بودند و خواستار متوقف کردن اعدام اين ۱۱ نفر و ساير زندانيان محکوم به اعدام شدند. حکم اکثر اين زندانيان توسط آخوند دژخيم محمد مقيسه رئيس شعبه ۲۸ دادگاه ارتجاع  تهران صادر شده است.  روز چهارشنبه ۲۹ آبانماه يکی از دژخيمان  به نام عموزاده به  يکی از زندانيانی که امروز  اعدام شد گفته بود:  بعد از مذاکرات گروه ۵+۱ همه شما را اعدام خواهيم کرد.