۱۶ اذر – اعتراضات دانشجوئی در دانشگاه ملی

daneshgah meli

دانشگاه ملی

گزارشهای دریافتی خبر ازاعتراضات گسترده به مناسبت همزمان باسخنرانی روحانی میدهند.

بنا بر این گزارشها دانشجويان شعار ميدادند: ”دانشجو مي ميرد ذلت نمي پذيرد”، ”زنداني سياسي آزاد بايد گردد”، ”بسيجي حيا كن دانشگاه رو رها كن”، ”بسيجي دروغگو، كارت دانشجويي ات كو”، ”دانشجوي سهميه همينه همينه”.
همچنين دانشجويان ترانه يار دبستاني را ميخواندند.

این گزارش میافزاید تعدادي از دانشجويان دختر دراعتراض به فضاي امنيتي اين دانشگاه در برابر روحاني پلاكاردي را به دست گرفته بودند كه نوشته بود : ”شما حقوقدان هستيد نه سرهنگ، فضاي امنيتي بايد شكسته شود”، ”آقاي روحاني، دانشجو علاوه بر گوش، زبان هم دارد”

گزارشها توضیح میدهند: قبل از شروع شخنرانی روحانی فضاي دانشگاه از بسيجي ها پر شده بود و از آوردن موبايل به داخل سالن سخنراني ممانعت مي شود و رديف هاي بيشتر توسط بسيجي ها پر شده بود.

دانشجويان در دانشگاه ملي روحاني را با سؤالات مختلف پيرامون كارنامه صد روزه اش بخصوص در زمينه سياست خارجي و همچنين وضعيت دانشگاهها سؤال پيچ كردند.موضع روحاني در برابر سؤالات بسيار پايين است و تلاش مي كند پاسخهايي به سؤالات بدهد كه تنشي در جلسه پيش نيايدبسيجي ها در دهن كجي شان به روحاني شعار مرگ برآمريكا سر دادند و او را به سخره گرفتنددرمقابل روحاني خطاب به آنها كه كماكان شعار مرگ بر آمريكا ميدادند گفت شما ديديد كه چه كساني و چه كشور هايي از رابطه ما و آمريكا متضرر شدند. بسيجي ها درقبال اين صحبت روحاني شروع به سوت زدن و مخالفت با صحبت او كردند.

در جريان سخنراني روحاني همزمان با گزارش تصويري فعاليت صد روزه اي كه پخش شد دانشجويان حاضر درجلسه سرود ياردبستاني سر دادند.

بنا بر گزارشات دريافتی دانشجويانی که در بيرون محل سخنرانی آخوند روحانی تجمع کرده بودند شعار «مرگ بر ديکتاتور» و «ديکتاتور واقعی بازداشت بايد گردد» سر دادند.

teribonدانشجويان همچنين با مزدوران بسيجی درگير شدند. دانشجويان پلاکاردهای تبليغاتی بسيجيان را از هم دريدند و شعار می دادند: ”دانشجو می ميرد ذلت نمی پذيرد“ ، ”زندانی سياسی آزاد بايد گردد“ ، ”بسيجی حيا کن دانشگاه رو رها کن“ ، ”بسيجی دروغگو، کارت دانشجويی ات کو“ ، ”دانشجوی سهميه همينه همينه“.

این گزارشها همچنین افزاه میکنند که درگيری دانشجويان با مزدوران بسيجی تا ساعتها پس از ترک دانشگاه توسط روحانی ادامه داشت.

در هنگام سخنرانی آخوند روحانی نيز دانشجويان شعار «زندانی سياسی آزاد بايد گردد» را فرياد زدند و با بلند کردن دست نوشته هايی، خشم و اعتراض خود را نسبت به آخوند روحانی نشان دادند.
بر روی يکی از دست نوشته هايی که دختران دانشجو هنگام سخنرانی آخوند روحانی بر بالای دست بلند کردند نوشته شده است: «تريبون آزاد دانشجو کجاست؟ ما رئيس جمهور نديده نيستيم».

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: