۲۸ میلیون نفر از زنان کشور، از نظر اقتصادی غیرفعال هستند

 ۲۸ میلیون نفر از زنان کشور، از نظر اقتصادی غیرفعال هستند

بررسی آمارهای نیروی کار زنان در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد تنها ۱۶.۱ درصد از جمعیت در سن کار زنان کشور (حدود ۵.۴ میلیون نفر)، فعال اقتصادی هستند.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با انتشار اینفوگرافیکی به بررسی وضعیت اشتغال زنان ایران در سال ۱۳۹۷ پرداخته است. بررسی آمارهای نیروی کار زنان در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد تنها ۱۶.۱ درصد از جمعیت در سن کار زنان کشور (حدود ۵.۴ میلیون نفر)، فعال اقتصادی هستند. بنابراین حدود ۸۴ درصد از زنان در سن کار کشور جز جمعیت غیرفعال محسوب می‌شود که بخش عمده آنها را نیز زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند. در مجموع، از میان جمعیت زنان در سن کار کشور، تنها حدود ۱.۳ میلیون نفر شغل تمام وقت دارند.

بر اساس این گزارش، جمعیت زنان ایران ۴۰.۲ میلیون نفر بوده است که در این میان ۳۳.۳ میلیون نفر را زنان در سن کار را تشکیل می‌دهد. به عبارتی دیگر ۶.۹ میلیون نفر از زنان کشور، خارج از سن کار (کمتر از ۱۰ سال) هستند.

از ۳۳.۳ میلیون نفر زنان در سن کار، ۵.۴ میلیون نفر را زنان فعال اقتصادی تشکیل می‌دهد و ۲۸ میلیون نفر از نظر اقتصادی غیرفعال هستند که سه‌چهارم آن را زنان خانه‌دار شامل می‌شوند.

از میان زنان فعال اقصادی، ۴.۳ میلیون نفر را زنان شاغل، یک میلیون نفر را زنان بیکار و ۲۶۶ هزار نفر را زنان بیکاری که قبلا شاغل بوده‌اند، تشکیل می‌دهند. بر اساس این گزارش ۱.۳ میلیون نفر از جمعیت زنان کشور شغل تمام‌وقت دارند. ایلنا