۷۰ هزار افغانی، بعد از کرونا، ایران را ترک کرده اند

بعد از شیوع بیماری کرونا به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام رسمی افغانستانی گفت:”نزدیک به ۷۰ هزار فرد افغان در ۲۰ روز گذشته از ایران بازگشته‌اند.”

در خبرهای قبلی امده بود که کودکان افغانی برای زباله گردی و اشغال جمع کردن در ایران به کار گرفته میشوند و الاان با ممنوع شدن زباله گردی،انها مجبور به بازگشت به افغانستان شده است. همچنین به دلیل تعطیل حوزه علمیه تعداد زیادی از طلبه های اجاره ای رژیم از افغانستان نیز مجبور به بازگشت به کشور خود شده اند