10 هزار کارگر واحدهای پتروشیمی دست به اعتصاب غذا زدند

10هزار تن از کارگران استخدامی واحدهای پتروشیمی برای دهمین روز متوالی از صرف غذا در محل کار خودداری و در حالت اعتصاب‌غذا در شرکتها به سر می برند.

این کارگران مربوط به واحدهای پتروشیمی بندر موسوم به خمینی (6000نفر) پتروشیمی موسوم به تندگویان (1500نفر) پتروشیمی بوعلی (1000نفر) و پتروشیمی الوند (2000) نفر هستند که به‌دلیل فشارهای وارده از سوی کارگزاران رژیم آخوندی در شرکت نفت خوزستان دست به اعتصاب‌غذا زده‌اند. کارگزاران رژیم این کارگران را از پوشش شرکت نفت خارج کرده و در قالب باندهای رژیم یک شرکت خصوصی به نام هولدینگ تأسیس کرده‌اند، که در این شرکت به کارگران استخدامی اعلام شده است که چون هولدینگ یک شرکت خصوصی هست لذا منبعد کلیه مزایای کارگران استخدامی که تابه‌حال شامل آنها می شده حذف می‌شود، و حقوق آنها نیز معادل کارگران پیمانی و قراردادی محاسبه می شود، به همین دلیل نزدیک به ۶ ماه است که کلیه مزایای کارگران استخدامی را از این کارگران قطع کرده‌اند.

این مزایا شامل حق مسکن، امکان استفاده از بیمارستانهای دولتی و حق کارانه و.. است. کارگزاران حکومتی به کارگران گفته اند که آنها باید از پوشش وزارت نفت خارج شده و تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار بگیرند.  این به‌معنای کاهش حقوق و حذف مزایای کارگری بعداز سالها سابقه کار این کارگران است.  به همین دلیل کارگران دست به اعتصاب زده و از صرف غذای شرکتی امتناع کرده و اعلام کرده‌اند که چنان‌چه تا روز یکشنبه ۲۲ آذر به خواسته‌های آنها رسیدگی نشود از روز دوشنبه ۲۳ آذر اعتصاب سراسری کرده و دست از کار خواهند کشید.