100 روز اعتصاب غذا تجلی نبرد ملت ايران برای آزادی!

مجاهدان اشرفی در ليبرتی و اشرف نشانان در بسیاری از کشورهای اروپائی و امریکا، کانادا و استرالیا اکنون صدمین روز اعتصاب غذای قهرمانه را پشت سر گذاشتند در اثر مبارزه و پايداری مجاهدين و يارانشان و به يمن تلاشهای عظيم اشرفی نخستين، موضوع کارزار به يک مسأله بين المللی تبديل شده و شراره هايش سراسر ايران و چهار گوشهٴ دنيا را فراگرفته است.

در اين صد روز، نبرد ملت ايران برای آزادی، در قله آگاهی و انتخاب و فداکاريش در اعتصاب جانکاه آنها تجلی يافته است.

http://galleri.fffi.se/#!album-433

در همین راستا، اعتصاب کنندگان در استکهلم 25مین روز اعتصاب خود را در کنار اعتراضهای هرروزه پشت سرگذاشتند.

آنان عزم جزم کرده اند تا رسيدن به خواسته هايشان به اعتصاب ادامه بدهند و هر روز بيش از گذشته با عزمی قاطع تر به اين نبرد مقدس ادامه می دهند.

مجاهدين اشرفی در ليبرتی و اشرف نشانان اعتصابی در سراسرجهان، عزم جزم کرده اند که به قول رهبر مقاومت اقای مسعود رجوی يک دو سه 100 و1000 اشرف بسازند، زيرا اشرفی بودن يک رسم و يک آرمان است و محاط و محدود به هيچ شرايط و محيط خاصی نيست، کما اين که برای هرمجاهد خلق در هر زمان و در هر مکان رزم بی امان با دشمن اولويت يک تا صد او است، اگر چه شکل اين جنگ و رزم در هر جايی و در هر مکانی شکل خاص خود را داشته باشد زيرا اين جنگ و نبردی است تا سرنگونی و در اين راه از پرداخت هيچ بهايی دريغ ندارند. در طی 4 دهه نيز مجاهدين اين حقيقت را به اثبات رسانده اند که هرکجا لازم باشد بهای مبارزه و رزم بی امانشان را با دشمن ضدبشری بپردازند حتی اگر لازم باشد بنيانگذارنشان، و سردارانی مثل اشرف و موسی و در اين شرايط خاص تاريخی 52 مجاهد قهرمان اشرفی را فدای راه و آرمان و سياست اصوليشان درمبارزه عليه استبداد دينی و حاميان آن می کنند و اين راه تا سرنگونی تماميت اين رژيم ضدبشری ادامه دارد و هيچ مانعی نيست که آنها را از طی طريق باز بدارد و اين است پيام و رسالت مجاهدين و اشرف نشانان اعتصابی در سراسرجهان.