بسيج تازه رفسنجانی و باندش برای چيست؟

رفسنجانی با سلسله مصاحبه هايی که تا کنون 2شمارهٴ آن توسط يک خبرگزاری حکومتی به نام «انتخاب» منتشر شده، هدف مشخصی را دنبال می کند. به نظر می رسد خبرهايی که به ويژه در رسانه های باند رفسنجانی منعکس می شوند، هموار کننده راه برای همين هدف هستند. خبرهايی مثل ممنوع الخروج شدن سعيد مرتضوی، محکوم شدن آخوند رسايی، مهرهٴ خامنه ای در مجلس ارتجاع و سعيد ذاکری، گردانندهٴ يک نشريهٴ باند خامنه ای به شلاق و زندان. اظهارات آخوند روحانی هم که اين روزها به مناسبتهای مختلف ظاهر می شود و به عوامل باند خامنه ای هشدار می دهد که از سنگ اندازی در مسير مذاکرات اتمی خودداری کنند، در همين راستا قابل تفسير است. يعنی می توان نتيجه گرفت که رفسنجانی همراه با باندش خيز تازه يی را آغاز کرده است. هدف اين بسيج گسترده چيست؟

نگاهی به دومين قسمت مصاحبه رفسنجاني می تواند به پاسخ اين سؤال کمک کند.

به اين جملات رفسنجانی توجه کنيد: در امر هسته يی «بيشتر از حق قانونی نمی خواهيم»، «حقی هم آژانس دارد که بايد نظارت کند… ما اين را امضا کرده ايم»، «به نظرم خيلی جای بحث ندارد، يک جا بپذيريم که آنها هر ترديدی دارند، برطرف کنيم». اگر تا اين جا روشن نشده که منظور رفسنجانی چيست اين جمله ديگر جای ترديد باقی نمی گذارد: «بپذيريم هميشه بر کار ما نظارت کنند، چنان که حقشان است». اين يعنی همان چيزی که رسانه های باند خامنه ای هر روز در وحشت از آن عربده کشی می کنند و می گويند مبادا مذاکرات هسته يی به آن جا برسد که بخواهد ساختار هسته يی جمهوری اسلامی را از بين ببرد. اين حرف رفسنجانی يعنی امضای پروتکل الحاقی و خلاصه خوردن کامل جام زهر. رفسنجانی در ادامه پرده را کمی بيشتر کنار می زند و با اشاره به مهره های باند خامنه ای می گويد در داخل آدمهايی هستند که حرفهای شعاری می زنند. به آنها هشدار می دهد که «بی خودی بهانه نگيريد». به آنها می گويد متأسفانه نمی شود مسائل سرّی را گفت و رسانه يی کرد، اما شما وقتی می بيند خود خامنه ای مذاکره کنندگان را تأييد می کنند، ديگر بايد اعتماد کنيد و بهانه نگيريد، به مذاکره کنندگان فشار نياوريد که مجبور شوند حرفهايی بزنند که کار را خراب کند. در يک کلام حرفش با باند خامنه ای اين است که وضع رژيم وخيم است، داريم خفه می شويم، شعارهای شما هيچ مسأله يی حل نمی کند، از سر راه کنار برويد و سنگ اندازی نکنيد.

پس حالا تا حدی می توان فهميد که خيز تازه رفسنجانی و باندش برای چيست؟ برای خوراندن کامل جام زهر اتمی به خامنه ای.

البته اگر به همهٴ اظهارات رفسنجانی دقت کنيم می بينيم که جام زهر اجتماعی را هم که مکمل جام زهر اتمی است پيش کشيده و می خواهد به خامنه ای تحميل کند. مثلاً در همين مصاحبه از جمله می گويد: «تلاش برای بی خبر نگه داشتن مردم بيهوده است. هيچ کس با زور مؤمن نمی شود و يا دين خود را از دست نمی دهد. کسانی که از بيان حقايق می ترسند، از سانسور در رسانه ها استفاده می کنند». رفسنجانی در وحشت از چه چيز اين حرفها را می زند؟ اظهارات امروز (دوشنبهٴ ) روحانی در تجمعی تحت عنوان «جشنوارهٴ تحقيقاتی علوم پزشکی» پاسخ اين سؤال را می دهد. روحانی می گويد: «نبايد بگذاريم فضای جامعه ما به گونه يی باشد که خدای ناکرده پرسشی زير زمينی شود. انديشه ای زير زمينی شود، نقدی زير زمينی شود. پرسش از بين نمی رود. نقد هم از بين نمی رود. اگر نگذاشتيد که ظهور و بروز پيدا کند به ناچار زير زمينی خواهد شد و اين به نفع جامعه نيست به نفع کشور نيست». يعنی به باند خامنه ای هشدار می دهد که خطر انفجار هولناک خشم متراکم در جامعه بيخ گوشمان است. اگر به هژمونی ما گردن نگذاری و جام زهر اجتماعی را سر نکشی، اين انفجار بنيان نظام را به باد خواهد داد.

نتيجه اين که در آستانهٴ اعلام اجرايی شدن قرارداد اتمی ژنو و در واقع تزريق عملی زهر به جسم درهم شکستهٴ نظام، باند رفسنجانی خيز بلندی برداشته تا موانع سرراه را بردارد و جاده را برای عقب نشينهای بعدی هموار کند. طبعاً بايد منتظر واکنش متقابل باند خامنه ای و هرچه شعله ورتر شدن جنگ باندی در رأس نظام بود که يکی از نمودهای مهم بروز آثار اين زهر کشنده است.

برگرفته از سایت مجاهدین خلق