8 میلیون کودک ایرانی درگیر اعتیاد و 62 درصد زنان معتاد، متاهل هستند

 

کودکان معتاد۸ میلیون کودک درگیر با مسئلۀ اعتیاد کسانی هستند که به مدرسه می روند و بعضاً خود نیز مصرف کنندۀ مواد مخدر هستند و به دیگر دانش آموزان و کودکان مواد مخدر می فروشند.

۶۲ درصد زنان معتاد ایران متأهل هستند و ۴۱ درصد آنان زیر ۳۵ سال دارند. زنان معتاد یا فروشندۀ مواد مخدر در عین حال اکثریت کل زندانیانی را تشکیل می دهند که در ارتباط با مواد مخدر به زندان افتاده اند، در حالی که ۸ میلیون کودک نیز مستقیم و غیرمستقیم درگیر مسئلۀ اعتیاد در کشور هستند.

رادیو فرانسه طی گزارشی خبر داد که سعید قاسمیان، مدیرکل “برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر” در ایران، گفته است که ۶۲ درصد زنان معتاد ایران متأهل هستند و ۴۱ درصد آنان زیر ۳۵ سال و ۷۱ درصد آنان تحصیلات دیپلم و یا زیر دیپلم دارند. سعید قاسمیان افزوده است که بیشتر زنان معتاد ایران تریاک، شیشه و هروئین مصرف می کنند. او افزوده است که اعتیاد زنان ارتباط نزدیکی با پدیده های فقر و طلاق دارد که موجب پدیده هایی نظیر فرار از خانه و آسیب هایی نظیر تن فروشی می شود.
مدیرکل “برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر” افزوده است که اولین تجربۀ مصرف مواد مخدر از طریق تزریق تا اعتیاد در نزد زنان دو سال طول می کشد، در حالی که این مدت در نزد مردان هشت سال است.
قاسمیان در جای دیگری از سخنانش افزوده است که اعتیاد در ۶۵ در صد موارد به همسرآزاری و در ۵۵ درصد موارد به طلاق می انجامد. وی تأکید کرده است که اعتیاد همچنین موجب ۵۵ درصد طلاق های ثبت شدۀ کشور است و نیمی از جمعیت زندان های ایران را زندانیانی تشکیل می دهند که به دلیل مصرف یا فروش مواد مخدر به زندان افتاده اند.
در این بین، به گفتۀ سعید قاسمیان، زنانی که به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان های ایران به سر می برند ۵۴ درصد و مردان ۴۳ درصد است.
کودکان نخستین قربانیان اعتیاد به ویژه اعتیاد زنان متأهل در ایران هستند. اگر چه مقامات جمهوری اسلامی آماری در مورد کودکان معتاد در کشور ارایه نمی کنند، اما از چهار مرکزی که توسط شهرداری تهران برای درمان اعتیاد در سال آینده راه اندازی خواهد شد، یک مرکز فقط به درمان کودکان معتاد اختصاص خواهد داشت.
دکتر مصطفی اقلیما، رییس “انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران”، آمار دولتی دربارۀ تعداد معتادان کشور را غیرواقعی می داند و می گوید که بر اساس آمار رسمی شمار معتادان کشور حدود دو میلیون نفر برآورد می شود که طی ده سال گذشته کمترین تغییری نکرده است. او افزوده است که در زمینۀ اعتیاد شمار واقعی معتادان همواره دو برابر آمار اعلام شده است و با فرض اینکه شمار رسمی معتادان ایران دو میلیون نفر است می توان با اطمینان از دست کم چهار میلیون معتاد واقعی سخن گفت و از آنجا که هر خانواده مرکب از یک زن و یک مرد و دو کودک است، می توان نتیجه گرفت که دست کم ۱٦ میلیون نفر در ایران از جمله ۸ میلیون کودک به طور مستقیم و غیرمستقیم با اعتیاد درگیر هستند. دکتر مصطفی اقلیما در پایان افزوده است که ۸ میلیون کودک درگیر با مسئلۀ اعتیاد کسانی هستند که به مدرسه می روند و بعضاً خود نیز مصرف کنندۀ مواد مخدر هستند و به دیگر دانش آموزان و کودکان مواد مخدر می فروشند.