دیدگاها

نعمت فیروزی: لکوموتیو انقلاب و موتور محرک آن

دیدگاها اکتبر 21, 2022 ساعت 03:25

«ما درخواست نمی‌کنیم. ما تقاضا نمی‌کنیم. ما می‌گیریم و تسخیر می‌کنیم.»«هر قدرتی آلوده می‌کند. قدرتِ مطلق مطلقاً آلوده می‌کند.»«سنگرها خیابان‌ها را می‌بندند ولی راه‌ها را باز می‌کنند.»«انقلاب باورکردنیست زیرا واقعا دارد رخ می‌دهد.» دیوار نوشته های پاریس،در انقلاب 1968 فرانسه انقلاب از لحظات شکوهمند تاریخ هر کشور و جامعه است. اینادامه

جمشید پیمان: یابد این شهر خسته بهبودی

جمشید پیمان: یابد این شهر خسته بهبودی

دیدگاها اکتبر 18, 2022 ساعت 12:58

خسته گشته گلوله از تکراردر خشابی که می‌شود خالیباتوم بی‌نواست شرمندهدر میان غرور پوشالی شهر پُر گشته از عفونتِ شرعنَبُوَد شهر، گشته گَندآبادعرصه را تنگ کرده بر پاکیاین ولیِّ فقیهِ بی بنیاد غُرغُری می‌کُنَد ولیِّ فقیهدر دلِ خود که از هراس پُر استگیج وُ مَنگ است وُ می‌زند غوطهدر سکوتشادامه

کاوه آل حمودی: نکات و ملاحظاتی درباره خیزش سراسری مردم ایران

کاوه آل حمودی: نکات و ملاحظاتی درباره خیزش سراسری مردم ایران

دیدگاها اکتبر 18, 2022 ساعت 12:46

انقلاب یک پدیده قانونمند است و قانونمندی آن جدای از قانون تکامل نیست.به این معنی که کمیت ها در طول زمان روی هم انباشته و متراکم می شوند و در یک نقطه البته با یک جرقه, انفجار و جهش صورت می گیرد و نظام معیوب و دیکتاتوری را در همادامه

جمشید پیمان: این منم در این میانه، بی حجاب و بی نقاب!

جمشید پیمان: این منم در این میانه، بی حجاب و بی نقاب!

دیدگاها اکتبر 6, 2022 ساعت 23:01

هر کجا و هر زمان،با هر فراز و هر فرودبر نگیرم از سرم چترِ سکوت با بد و خوب زمانه راضی‌ام،هرگز ندارم اعتراض،از هرآنچه می زَنَد برهم سکوتِ با شکوهم رابه هر حیلت که باشد می‌نمایم اجتناب! از خوشی ها، ناخوشی هاهرچه پیش اید فراوان یا که اندکنشکند در منادامه

جمشید پیمان: در دلِ ما امید فردایی

جمشید پیمان: در دلِ ما امید فردایی

دیدگاها اکتبر 2, 2022 ساعت 17:55

سخن‌ات عشق بود و آزادیبر لبِ هر سکوت وُ هر فریاداز شرارِ سکوت وُ فریادتگشته ویرانه سنگر بیداد هی تو را می‌کُشد ولیِّ فقیههی تو تکثیر می‌شوی در مامی‌کُشد هی تو را که شب پایدهی تو خورشید می‌شَوی فردا تا کِشَد بر لب‌ات نوارِ سکوتپتک کوبید بر سرت جلّادلبِ خونینادامه

امیر کارگر: “فاز پایانی حیات رژیم”

امیر کارگر: “فاز پایانی حیات رژیم”

دیدگاها سپتامبر 24, 2022 ساعت 10:24

هر چقدر که مبارزه رادیکال تر می شود, نقش و نام سمبل ها و رهبران و سازمان‌های انقلابی و آزادیخواه و آرم و پرچم رسم و راهشان برجسته تر و دیدنی تر می گردد. دقیقا در همین زمان است که دیکتاتور و دشمن ضد بشری و مزدورانشان تحت نام “اتحاد”ادامه

جمشید پیمان: من از سرما نمی ترسم، فراوان دیده ام بهمن

جمشید پیمان: من از سرما نمی ترسم، فراوان دیده ام بهمن

دیدگاها سپتامبر 23, 2022 ساعت 20:55

الا ای پُرخورِ کم‌دو، که حالت سخت بحرانی‌ستدر این وضعی که تو داری،کجا وقتِ دُراَفشانی‌ست؟ اگر هیچ‌ات امیدی نیست، که چیزی میکند تغییرخموشی پیشه کن زاین‌پس، که گفتارت پریشانی‌ست شبانگاه‌ات به نالیدن، سرآمد ای سرودت یأسبرو سر نِه به بالین‌ات، که صبح‌ات غرقِ ویرانی‌ست دو دل هستی در این عرصه،ادامه