تقویم تاریخ – ۴خرداد۱۳۵۱: شهادت بنیانگذاران و دوتن از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین

۴خرداد۱۳۵۱– 4 خرداد: شهادت بنیانگذاران و دوتن از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران

سحـرگاه چهارم خرداد سال ۱۳۵۱، بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران؛ محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان، به همراه دو تن ازاعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران، محمود عسگری زاده و رسول مشکین فام پس از ماهها اسارت و شکنجه در سیاهچالهای ساواک شاه، روانه میدان تیرباران شدند ودرراه رهایی خلق قهرمان ایران به شهادت رسیدند.

آنان پیشتازان و بن بست شکنانی بودند که درتیره ترین شبهای دیکتاتوری شاه و دردورانی که مبارزات رفرمیستی و رهبران سنتی با شکست و بن بست روبرو شده بودند و هیچ چشم اندازی برای ادامه مبارزه و روزنه یی برای آزادی وجود نداشت، بر جبر شرایط شوریدند و با بنیانگذاری یک سازمان انقلابی و حرفه یی با مشی اصولی، بن بست مبارزه را شکستند و با اتکا به ایدئولوژی اسلام انقلابی، زنگار ارتجاع ودجالگری را از سیمای اسلام رهایی بخش زدودند.

آنها با مجاهدت و بن بست شکنی خود به قول پدرطالقانیراه جهاد را گشودند” و ” از خون آنها سیلابها برخاست”.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...