دیدگاها

«زن مقاومت آزادی»

«زن مقاومت آزادی»

اخبار, دیدگاها آوریل 17, 2024 ساعت 19:34

ضرورت تعمیق شعارها در جنبش انقلابی نعمت فیروزی وقتی که حاکم ستمگر به امانت مردم که به او سپرده اند (اقتدار) خیانت می کند و آن را به حساب شخصی اش واریز می کند. وقتی که مسیر منتهی به صندوق رای با انواع ترفندها مسدود می شود. و وقتی خواستادامه

زن- مقاومت – آزادی

زن- مقاومت – آزادی

اخبار, دیدگاها آوریل 9, 2024 ساعت 20:29

محبوبه پایمرد          فریاد طنینی است که تاکید بر نقش زنان در پیشتازی و رهبری مقاومت برای رسیدن به آزادی یعنی همان کاری که مجاهدین در قدم اول از خودشان شروع کرده اند را در می نوردد . زنان ایران پیشتازان مقاومت برای آزادی مردم ایران در برابر دیکتاتوری مذهبی اخوندهاادامه

ماموریت بین «سر مار و دم گاو»

ماموریت بین «سر مار و دم گاو»

اخبار, دیدگاها آوریل 9, 2024 ساعت 18:44

نعمت فیروزی دیکتاتوری که بتواند مردم را با رعب، جوگیر و افسون و منفعل کند، اگر چه کمی عمرش را طولانی میکند، اما سرنگونی خودش را تضمین میکند. دیکتاتوری که بتواند مردم خود را وادار کند که او را تحسین کنند، دوام بیشتری خواهد داشت. دیکتاتوری که بتواند از خودشادامه

فیلم “کودکان اشرف”، دلسوزی برای کودکان یا امداد رسانی به رژیم در بحران؟

فیلم “کودکان اشرف”، دلسوزی برای کودکان یا امداد رسانی به رژیم در بحران؟

اخبار, دیدگاها مارس 29, 2024 ساعت 20:16

عبدی سلیمی طبیعی و منطقی است فکر کنیم که وقتی عملی انجام می شود، این برای رسیدن به یک هدف مشخص است،  در رابطه با ساخت مستند “کودکان اشرف” هم همین  مستدل است. حال اگر بخواهیم پاسخی درست و منطقی به عنوان این نوشته بدهیم، لازم است همه پارامترهای دخیلادامه

هژمونی زنان تحولی رهایی بخش

هژمونی زنان تحولی رهایی بخش

اخبار, دیدگاها, زنان مارس 26, 2024 ساعت 23:10

افسانه اسکویی   بزرگذاشت روزجهانی زن درهرسال درروز۸مارس درکشورهای مختلف جهان باشکل های مختلف ، برگزارگردیده است ،اما بدون اینکه تغییری واقعی دروضعیت زنان وحتی مردان بوجودبیاید.بخصوص درایران و دررژیم های ضدانسانی شاه وشیخ هیچ تآثیری نداشته است.دراین بیش ازصد سال،سالیان شوم ایران زمین،زنان مبارزایران ازجمله بی بی مریم بختیاری، اززمانادامه

«باز یافت» پسماندها و «توپ قاجاری»

«باز یافت» پسماندها و «توپ قاجاری»

اخبار, دیدگاها مارس 19, 2024 ساعت 17:46

نعمت فیروزی برغم افزایش سطح آگاهی بشر در قرن بیستم، و برغم گفتمان ۲۰۰ ساله دموکراسی، این قرن کم دیکتاتور نداشت. از قضا شاید بشود گفت بزرگ‌ترین دیکتاتورهای تاریخ بشر در این قرن پدیدار شدند. آن‌ها از یکدیگر و از تاریخ پیشینیان خود آموختند که برای نگه‌داشتن قدرت، تنها خشونتادامه

اصول بنیادی دراتحاد برای آزادی واستقلال ایران فردا 

اصول بنیادی دراتحاد برای آزادی واستقلال ایران فردا 

اخبار, دیدگاها مارس 19, 2024 ساعت 13:52

افسانه اسکویی زنده یاد احمدکسروی،تاریخ نگار،زبان شناس،پژوهشگر،حقوق دان،اندیشمند ایرانی واستاد رشته حقوق دردانشگاه تهران معتقد بودکه بدبخت ملتی است که تاریخ خودرانداند.تیره بخت ترازآن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشدوشوربخت ترازهمه ملتی است که تاریخ خودرابه ریشخندبگیرد. به راستی کسانی که هنوزتاریخ کشورمان رایاتحریف می کنند یا خودخواهانهادامه