دیدگاها

جمشید پیمان: یکی فریاد می‌زد: “سرنگونی” …

جمشید پیمان: یکی فریاد می‌زد: “سرنگونی” …

دیدگاها آوریل 19, 2021 ساعت 14:42

یکی فریاد می‌زد: ” سرنگونی”یکی می‌گفت:”وقتِ انتخاب است”! یکی دَم زد یکی خاموش بنشستنمی دانی کدامین بر صواب است؟ یکی در فکر بهبود جهان وُیکی گوید؛”به نوبت آسیاب استجهان را وابنه، از خود بیاغازوگرنه ایده‌ات نقشی بَرآب است” یکی از دَردِ همسایه در آتشیکی از غیر خود در پیچ وادامه

جمشید پیمان: نیست ره‌توشه‌ات از عشق،به‌ جایی نرسی

جمشید پیمان: نیست ره‌توشه‌ات از عشق،به‌ جایی نرسی

دیدگاها, فرهنگی آوریل 13, 2021 ساعت 12:26

شب اگر تیره،اگر سرد،اگر هول‌انگیزمن به امُید تو تاصبح شدم همدم ماهراه اگر سخت،در‌این وادیِ پُر‌خوف و خَطَرمن به تبیین نگاهِ تو شدم پا در راه بر لبم نیست کلامی ز همه خاطره هابجز از چشم تو و وُسعتِ عالَم‌گیرشچشم بستی و دلم غُلغُله زد در شبِ تلخدیده بگشای وُادامه

مجتبی قطبی
28 11 2019

سخن روز: جنگ کفتارها نشانه اوضاع شکننده رژیم آخوندی

دیدگاها, سخن روز آوریل 5, 2021 ساعت 17:58

صدای خُرخُر حنجره، کف کردن دهان و بالا آورن خون مسئولین رده­ های مختلف رژیم، نشان از آن دارد که هرروز که میگذرد و به انتخابات فرمایش رئیس جمهوری نزدیکتر می شویم، حلقه طناب دار سرنگونی هم به گردن رژیم آخوندی تنگتر میشود و از آن گریزی نمی ­بینند. افشاگری ناخواسته محمودادامه

جمشید پیمان: آزادی ای همیشه زخمیِ تاریخِ میهنم

جمشید پیمان: آزادی ای همیشه زخمیِ تاریخِ میهنم

دیدگاها, فرهنگی آوریل 5, 2021 ساعت 17:01

هر صبحبا نام دلکشِ خوبِ تو می رَمدشب از زمین وتیرِگی از چشم خسته ام! هر صبح نامِ توروشن ترین چراغدر ظلمتِ وزیده بر این خانهمی شود. دربَر امیدِ آمدنت،نازنین من،هرگزدر این زمانه ی طالمنبسته ام! آزادیای همیشه زخمیِ تاریخِ میهنمـ نامت خجسته باد ـتا کی به خواب و خاطرِادامه

جمشید پیمان: مقاومت و من پس از بیست و هفت سال!

جمشید پیمان: مقاومت و من پس از بیست و هفت سال!

دیدگاها آوریل 3, 2021 ساعت 15:12

بزرگ ترین دستاورد برای من، در این راه روشن این بوده است که از فراز و نشیب ها نهراسم، پیروزی ها را نردبان فراتر رفتن کنم و شکست ها را چراغ برای پیش گیری از اشتباه و خطا. یک ـــ با ” مجاهدین خلق ایران” همراه شدن سخت است! باادامه

جمشید پیمان: “آری به جمهوری دموکراتیک”، در نگاه من!

جمشید پیمان: “آری به جمهوری دموکراتیک”، در نگاه من!

دیدگاها آوریل 1, 2021 ساعت 18:24

در آخرین نشست رسمی شورای ملی مقاومت ، این شعار بنیادی طرح و به گونه‌ای گسترده  پخش شده است:  « آری به جمهوری دموکراتیک»! این سامانه ی فرمان‌روایی( نظام حاکمیت) دارای چه ویژگی های بنیادی  است؟ 1 ـــ مبتنی بر اراده و تصمیم همه‌ی شهروندان کشور است. این اراده وادامه

افسانه اسکویی: ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ آری به حکومت جهل وجنایت

افسانه اسکویی: ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ آری به حکومت جهل وجنایت

دیدگاها مارس 31, 2021 ساعت 17:50

امروز ۴۲ سال از آری گفتن مردم ایران به حاکمیت جهل وجنایت تحت نام ”جمهوری اسلامی” ونه گفتن به سلطنت می گذرد. مردم ایران درصد ساله گذشته چوب اتحاد شاه وشیخ وحمایت استعمار از آنان راخورده اند. خمینی درماه دیده می شد ونیروهای انقلابی مانند مجاهدین خلق وچریک های فداییادامه