دیدگاها

جمشید یپمان: به گفته‌های من بیاندیش!

جمشید یپمان: به گفته‌های من بیاندیش!

دیدگاها سپتامبر 8, 2022 ساعت 14:09

گفت: دوازده امام شیعیان را قبول داری؟گفتم: نه!گفت: علی وکردارش را چطور؟ قبول داری؟گفتم: نه!گفت:اصحاب پیغمبر اسلام را قبول داری؟گفتم : نه!گفت: خود محمد را چطور؟ او را هم قبول نداری؟گفتم: او را هم قبول ندارم!گفت: قرآن چی؟ قرآن را که قبول داری؟گفتم: قرآن را هم قبول ندارم و خیالتادامه

جمشید یپمان: چند نکته در زیر نقاب!

جمشید یپمان: چند نکته در زیر نقاب!

دیدگاها سپتامبر 5, 2022 ساعت 03:03

نکته نخست: سی سال است که همراه این مقاومتم: “مجاهدین، شورای ملی مقاومت، ارتش آزادی بخش ملی ایران”! همراهِ همراه که نه؛ با دوسه متری فاصله! گاهی خیلی به مقاومت نزدیک می شوم، امّا تب و تابِ طاقت سوزشان باعث می شود گام را اندکی سست کنم و پا پسادامه

جمشید پیمان: می رزمم برای داد و ازادی

جمشید پیمان: می رزمم برای داد و ازادی

دیدگاها سپتامبر 5, 2022 ساعت 02:07

نه از نفرت انباشته‌ام نه دل به کین می سپارم کار من انتقام نیست وُ  به تلافی بر نمی خیزم. من پی‌گیر دادم بی درنگی در ضرباهنگ گام‌هایم! اینهمه بیداد امّا نه می ترسانَدَم  و نه در حصار سکوت می نشانَدم من بر این بیداد می شورم تا برانداختنش وادامه

جمشید پیمان: “ایت الله”  تقلبی و “ایت الله” غیر تقلبی!

جمشید پیمان: “ایت الله” تقلبی و “ایت الله” غیر تقلبی!

دیدگاها آگوست 29, 2022 ساعت 11:44

ــ از وقتی به سید مجتبا خامنه‌ای، پسر سیدعلی خامنه ای، برچسب آیت اللهی چسبانده اند، شاهد واکنش های چشم گیر و قابل توجهی هستیم! ــ مضمون بیشتر این واکنش ها که توام با طنز و تمسخراند، تاکید بر این نکته است که سید مجتبا اولا صلاحیت آیت الله بودنادامه

محمد قرایی: شیطان سازی علیه مجاهدین توسط بنیاد وابسته به اطلاعات  موسوم به هابیلیان

محمد قرایی: شیطان سازی علیه مجاهدین توسط بنیاد وابسته به اطلاعات  موسوم به هابیلیان

دیدگاها آگوست 22, 2022 ساعت 19:38

شیطان سازی علیه مخالفین توسط مرتجعین و مستبدین پیشینه تاریخی مفصلی دارد.  آنها زمانی که در مقابل مخالفین عقیدتی خویش کم می آورند مقدمتاً دست به شیطان سازی می زنند. با این ترفند افکار عمومی را برای حذف فیزیکی آماده می کنند. چند نمونه  تاریخی، تنها به عنوان مشت نمونه خروار راادامه

جمهوری و دمکراسی، میوه جنبش های ۱۲۰سال در ایران

جمهوری و دمکراسی، میوه جنبش های ۱۲۰سال در ایران

دیدگاها آگوست 13, 2022 ساعت 10:50

 ایران پس از قیام ۱۳۵۷و قیام های متعدد سراسری سال های  ۸۸ و۹۶و۹۸، اکنون آبستن انقلاب نوین در تکمیل جنبش های ۱۲۰ سال اخیر است.  قیام ۱۳۵۷عملآ نمی توانست در عدم حضور انقلابیون که توسط شاه اعدام یا زندانی بودند ،مفهومی ازانقلاب داشته باشد به همین دلیل دگرگونی رخ داده تغییریادامه

کاوه ال حمودی: قطار برجام به اخر خط رسید

کاوه ال حمودی: قطار برجام به اخر خط رسید

دیدگاها آگوست 13, 2022 ساعت 00:59

مذاکرات فشرده ای که به مدت پنج روز در وین ادامه داشت, در حقیقت پرده آخر از دور نهایی مذاکراتی بود که عمر آن حداقل به7 سال می رسد و رژیم آخوندی کلا بیش از دو دهه است که به عنوان یک رژیم یاغی که به طور مخفیانه برای دست یابی بهادامه