دیدگاها

واپسگرایی مدرن!

واپسگرایی مدرن!

اخبار, دیدگاها مارس 1, 2023 ساعت 14:14

مجتبی قطبی موج جدید اعتراضات مردمی که از ۲۵ شهریور پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، برای رهایی میهن از این رژیم واپسگرا وجنایت کار برای رسیدن به آزادی، دمکراسی وعدالت اجتماعی وبرون رفت کشور از فقر وفساد، تبعیض و سرکوب، انزوای بین‌المللی و پایان دادن به زندگی فلاکت بارادامه

 نبض فاشیسم ارتجاع واستبداد استعماری دراروپا وآمریکا

 نبض فاشیسم ارتجاع واستبداد استعماری دراروپا وآمریکا

اخبار, دیدگاها فوریه 26, 2023 ساعت 22:26

پس ازقتل عام مردم ایران توسط رژیم با ویروس کرونا، همزمان با شرایط وخیم اقتصادی، مبارزه مردم درخیابانهای ایران ازسرگرفته شده است. اگرچه قیام مردم افت وخیز دارد اما سربازایستادن ندارد.  تاکتیک آلترناتیوسازی از ”سمندرهای بازساز” پادوهایی مانند رضاقزاق و پسرش محمدرضا پهلوی وخمینی بااستراتژی ازجمله استثمارمردم ایران ونابودی استقلال وآزادیادامه

پاره ای گَند‌ها نازدودنی‌اند

پاره ای گَند‌ها نازدودنی‌اند

اخبار, دیدگاها فوریه 26, 2023 ساعت 13:28

جمشید پیمان من که جای خود دارم،گاهی کارکشته ترین چوپان ها هم در تشخیص گرگ هار از سگ وفادار اشتباه می کنند! متاسفانه دو بار از مصی علی نژادحمایت کردم . او امّا هر دو بار از کرده پشیمانم کرد! کینه‌ی رضا پهلوی نسبت به مجاهدین قابل درک است! باادامه

ضرورت تعمیق مرزبندی جبهه انقلاب

ضرورت تعمیق مرزبندی جبهه انقلاب

اخبار, دیدگاها فوریه 22, 2023 ساعت 19:57

کارکرد فضیلت و رذیلت مرزبندی را به معنای جداسازی تعریف کرده اند. یک اسم اسپانیایی، demarcación، نام خطی که پاپ الکساندر ششم در ۴ مه ۱۴۹۳ روی نقشه جهان رسم کرد و جهان جدید را بین اسپانیا و پرتغال که بر سر مناطق مستعمره خود اختلاف داشتند با رسم اینادامه

ضرب وشتم به نام ”زن، زندگی، آزادی” در مهد آزادی اروپا

ضرب وشتم به نام ”زن، زندگی، آزادی” در مهد آزادی اروپا

ضرب وشتم آقای حسن حبیبی و خانم مهنازعرب ازهواداران وپشتیبانان دیرین مقاومت مردم ایران در تظاهرات بروکسل، دربرابرمقر اتحادیه اروپا درمیدان شومان توسط شعبان بی مخ ها و لمپن های اجیر شده وباهمدستی افراد انتظامات اجراکنندگان برنامه بوده است. (طبق فیلم گرفته شده ازصحنه). این جنایت، همکاری دقیق ساواک شاهادامه

وقتی کارت آس وقاحت می سوزد

وقتی کارت آس وقاحت می سوزد

اخبار, دیدگاها فوریه 17, 2023 ساعت 18:20

 بیش از ۵ ماه ازمبارزه فرزندان ایران زمین علیه تباهی وویرانی فاشیسم مذهبی درایران می گذرد. چهل وچهار سال حکومت”جمهوری اسلامی ” توسط خمینی بنیانگذاری و با حمایت استعمار استمرار پیدا کرد. لاشه پوسیده رژیم به یمن مقاومت مردم ایران ومجاهدین خلق درایران روی زمین مانده ومنتظر تدفین است ویاادامه

اتوبوس مجانی! در راه تپه های اوین 

اتوبوس مجانی! در راه تپه های اوین 

اخبار, دیدگاها, فعالیتها فوریه 14, 2023 ساعت 23:36

 بی خردی وفریب اوج می گیرد! خرد انسان منبعی است که با آن داوری می کند. می توان گفت خرد، داوری بر پایه تجربه عقل سلیم واطلاعات موجود است. وقتی داوری درست صورت نگیرد ونادرستی استمرار یابد، بی خردی جایگزین می شود. مقصود از بی خردی نا آگاهی نیست. آدمیادامه