دیدگاها

امیر کارگر: “فاز پایانی حیات رژیم”

امیر کارگر: “فاز پایانی حیات رژیم”

دیدگاها سپتامبر 24, 2022 ساعت 10:24

هر چقدر که مبارزه رادیکال تر می شود, نقش و نام سمبل ها و رهبران و سازمان‌های انقلابی و آزادیخواه و آرم و پرچم رسم و راهشان برجسته تر و دیدنی تر می گردد. دقیقا در همین زمان است که دیکتاتور و دشمن ضد بشری و مزدورانشان تحت نام “اتحاد”ادامه

جمشید پیمان: من از سرما نمی ترسم، فراوان دیده ام بهمن

جمشید پیمان: من از سرما نمی ترسم، فراوان دیده ام بهمن

دیدگاها سپتامبر 23, 2022 ساعت 20:55

الا ای پُرخورِ کم‌دو، که حالت سخت بحرانی‌ستدر این وضعی که تو داری،کجا وقتِ دُراَفشانی‌ست؟ اگر هیچ‌ات امیدی نیست، که چیزی میکند تغییرخموشی پیشه کن زاین‌پس، که گفتارت پریشانی‌ست شبانگاه‌ات به نالیدن، سرآمد ای سرودت یأسبرو سر نِه به بالین‌ات، که صبح‌ات غرقِ ویرانی‌ست دو دل هستی در این عرصه،ادامه

جمشید یپمان: به گفته‌های من بیاندیش!

جمشید یپمان: به گفته‌های من بیاندیش!

دیدگاها سپتامبر 8, 2022 ساعت 14:09

گفت: دوازده امام شیعیان را قبول داری؟گفتم: نه!گفت: علی وکردارش را چطور؟ قبول داری؟گفتم: نه!گفت:اصحاب پیغمبر اسلام را قبول داری؟گفتم : نه!گفت: خود محمد را چطور؟ او را هم قبول نداری؟گفتم: او را هم قبول ندارم!گفت: قرآن چی؟ قرآن را که قبول داری؟گفتم: قرآن را هم قبول ندارم و خیالتادامه

جمشید یپمان: چند نکته در زیر نقاب!

جمشید یپمان: چند نکته در زیر نقاب!

دیدگاها سپتامبر 5, 2022 ساعت 03:03

نکته نخست: سی سال است که همراه این مقاومتم: “مجاهدین، شورای ملی مقاومت، ارتش آزادی بخش ملی ایران”! همراهِ همراه که نه؛ با دوسه متری فاصله! گاهی خیلی به مقاومت نزدیک می شوم، امّا تب و تابِ طاقت سوزشان باعث می شود گام را اندکی سست کنم و پا پسادامه

جمشید پیمان: می رزمم برای داد و ازادی

جمشید پیمان: می رزمم برای داد و ازادی

دیدگاها سپتامبر 5, 2022 ساعت 02:07

نه از نفرت انباشته‌ام نه دل به کین می سپارم کار من انتقام نیست وُ  به تلافی بر نمی خیزم. من پی‌گیر دادم بی درنگی در ضرباهنگ گام‌هایم! اینهمه بیداد امّا نه می ترسانَدَم  و نه در حصار سکوت می نشانَدم من بر این بیداد می شورم تا برانداختنش وادامه

جمشید پیمان: “ایت الله”  تقلبی و “ایت الله” غیر تقلبی!

جمشید پیمان: “ایت الله” تقلبی و “ایت الله” غیر تقلبی!

دیدگاها آگوست 29, 2022 ساعت 11:44

ــ از وقتی به سید مجتبا خامنه‌ای، پسر سیدعلی خامنه ای، برچسب آیت اللهی چسبانده اند، شاهد واکنش های چشم گیر و قابل توجهی هستیم! ــ مضمون بیشتر این واکنش ها که توام با طنز و تمسخراند، تاکید بر این نکته است که سید مجتبا اولا صلاحیت آیت الله بودنادامه

محمد قرایی: شیطان سازی علیه مجاهدین توسط بنیاد وابسته به اطلاعات  موسوم به هابیلیان

محمد قرایی: شیطان سازی علیه مجاهدین توسط بنیاد وابسته به اطلاعات  موسوم به هابیلیان

دیدگاها آگوست 22, 2022 ساعت 19:38

شیطان سازی علیه مخالفین توسط مرتجعین و مستبدین پیشینه تاریخی مفصلی دارد.  آنها زمانی که در مقابل مخالفین عقیدتی خویش کم می آورند مقدمتاً دست به شیطان سازی می زنند. با این ترفند افکار عمومی را برای حذف فیزیکی آماده می کنند. چند نمونه  تاریخی، تنها به عنوان مشت نمونه خروار راادامه