آتش زیر خاکستر فتنه در حال سر برآوردن است

روزنامه رسالت آخوندی:

– نیروهای پراکنده فتنه سبز در حال مجتمع شدن هستند و آتش زیر خاکستر فتنه دوباره در حال سربرآوردن است.

– تجربیات فتنه 88 فتنه گران را به مراتب کارآزموده تر از گذشته کرده و فتنه جدید به مراتب پیچیده تر است.

– تجمعات و اردوکشی های خیابانی از پیش از انتخابات شروع شده و نمی توان حضور جماعتی در برابر وزارت کشور در روز ثبت نام را بدون سازماندهی و صرفا بر اثر محبت و علاقه به یک نامزد تلقی کرد.

– فتنه گران با پیگیری گفتمان “سازش و همزیستی با جهان” پیوند مستقیمی بین توزیع ارزشهای سیاسی بین المللی و بازخوردهای داخلی انتخابات به وجود آورده اند.

– طرح شعار انتخابات آزاد و حضور مبدع آن در انتخابات با حمایت، تشویق و تشجیع طراحان اصلی این شعار در خارج از مرزها در راستای تحقق شعار برقراری رابطه و سازش شکی باقی نمی گذارد که برنامه ویژه ای برای انتخابات آینده تدارک دیده شده است.