آخرین خبر از اعتصاب بیش از هزار کارگر شرکت صدرا در بوشهر

امروز كارگران تا پايان وقت  از اعتصاب دست نكشيدند چيزي كه جالب بود براي اولين بار تمام كارگران صدرا با هم متحدانه دست به اعتصاب زدند فكر ميكنم پيمانكاران با وعده و وعيد ميخواهند كارگران را  از فكر اعتصاب فردا منصرف كنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – دهم اردیبهشت ماه 1392

استثمار كارگران صدراي بوشهر

با عرض تبريك به مناسبت فرا رسيدن روز جهاني كارگر و آرزوي رسيدن كارگران به حقوق  اساسي خود برابر با استانداردهاي بين المللي . به عرض ميرساند:  كارگران صدراي بوشهر سالهاست كه زير جور پيمانكاران حق و حقوقشان پايمال ميشود و متاسفانه هيچ نظارتي هم بر اعمال و رفتار ايشان وجود ندارد بطوريكه تا جايي پيش رفته اند كه قوانين مخصوص خود را بر شركت حاكم كرده اند و اين جزيره صنعتي را  به صورت ملوك الطوايفي اداره ميكنند. از جمله اين موارد:  ١- بهره كشي بي اندازه از كارگران بطوري كه چهار نفر از كارگران زير بار فشار پروژه جانشان را از دست داده اند، و عده زيادي هم دچار نقص عضو و از كار افتادگي شده اند قابل  ذكر است كه  مكررا كارگران را مجبور به ١٨ساعت كار شبانه روزي ميكنند.

٢-پرداخت نكردن حقوق و عيدي و سنوات ، در حالي كه هم اكنون كارگران حقوق بهمن ، اسفند و فروردين را دريافت نكرده اند. بماند كه عيدي را كه با مبلغ بسيار پايين ٣٥٠٠٠٠ تومان ميپردازند كه هنوز هم پرداخت نكرده اند  وسنواتي كه اصلا پرداخت نميكنند

٣-جرعت اعتراض كارگران  نسبت به شرايطشان را با اخراج سازي گسترده گرفته اند قابل توجه است كه وضعيت كارگران پيماني از لحاظ امنيت شغلي بسيار اسف بار است و با كمترين اعتراض مسبب اخراج خود ميشوند كما اينكه دي ما سال قبل نيز چنين اخراج سازي را در مورد كارگران پيماني معترض انجام دادند.
من ا… توفيق

اتحادیه آزاد کارگران ایران – دهم اردیبهشت ماه 1392