آذر – ماه تولد میلیشیای مجاهد خلق 

محبوبه پایمرد

بی مناسبت نیست تا در ماه آذر از تولد میلیشیای مجاهد خلق در آذر سال ۱۳۵۸ که هدفی جز آگاهی وبیداری مردم در سراسر ایران نداشت بنویسیم. 

میلیشیای مجاهد خلق در راستای آزادی مردم برای مقاومت علیه ارتجاع دینی حاکم بر ایران خلق شد وشروع به ترویج آرمان های مجاهدین خلق در سراسر ایران کرد. حماسه ی مقاومت میلیشیای مجاهد خلق در زندان های خمینی دجال در دنیا تکرار نشدنی است و امروز ما می بینیم که خون شهیدان ملیشیای سال ۶۰ هنوز در رگ های هر ایرانی وطن پرستی  می جوشد.  جوانان ایران می دانند اگر بخواهند طعم رهایی از چنگال ارتجاع را بفهمند باید برای آن بجنگند ومبارزه کنند. جوانان ایران ظلم را شناخته اند و با بی عدالتی دست و پنجه نرم کرده اند، آنها دیگر حاضر نیستند در برابر ظلم و ظالم سرخم کنند.

 جوانان ایران با شجاعتی بی نظیر در برابر شکنجه های وحوش خامنه ایی مبارزه می کنند و در این راه اعدام می شوند. نظام پوسیده آخوندی بسیار تلاش می کند تا پیام نسل جوان معترض را در ایران حذف کند. نفس می برد تا نفس بکشد، سرکوب می کند تا زنده بماند ولی غافل از اینکه تصویر هر شهید دلیلی تازه برای جنگیدن مردم ایران است. خامنه ای ضحاک جوانان را بر دار می کشد تا عبرت شوند اما الگو می شوند آنها را می کشد تا دیگران را بترساند ولی به جای آن شجاعت جوانه می زند. 

آتشفشان خشم ملت ایران مهار ناشدنی است. هر روز دلیلی برای جنگیدن به خاطر آزادی وجود دارد.  

ما به یاد تمام عزیزانی که از دست داده ایم و برای آزادی اسیرانمان در زندان های رژیم ایران ادامه می دهیم. جدای از تمام پستی و بلندی های مسیر دست در دست هم به سمت آزادی قدم بر میداریم ما نمی گذاریم خون شهیدان راه آزادی پایمال شود. ما منتظر یک روز خوب نیستیم ما روز خوب را می سازیم.