ابراز نگرانی وزیر خارجه سوئد از وضعیت زندانیان سیاسی در ایران

مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد در پاسخ به سوال پارلمانتاری آمینه کاکاباوه نماينده حزب چپ سوئد در مورد ازادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی وعقیدتی در ایران ابراز نگرانی کرده است.

مارگوت والستروم در پاسخ به سوال کاکاباوه مینویسد: من خود را با نگرانی آمنه کاکاوند در مورد برخورد با زندانیان عقیدتی-سیاسی از جمله بهاره هدایت در ایران شریک میدانم.

کاکاباوه از وزیر خارجه سوال کرده بود که دولت سوئد چه اقداماتی را در نظر گرفته است تا با انجام انها بهاره هدایت و دیگر زندانیان عقیدتی بدون قید وشرط ازاد شوند.

وزیر خارجه سوئد در این پاسخ تاکید میکند که «وضعیت حقوق بشر در ایران طی سالهای اخیر نه تنها بهتر نشده است، بلکه در بعضی از مسائل، از قبیل تعداد اعدامها بدتر نیز شده است».

او همچنین مینویسد که دولت همچنان به انتقادات خود ادامه میدهد و تلاش میکند تا از طریق اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روابط دوجانبه با نمایندگان ایران، بر اوضاع حقوق بشر در ایران تاثیر بگذارد. این موضوع چه در کیسهای پرنسیپی و چه عمومی انجام میشود.

وی همچنین میگوید « تا زمانی که اوضاع حقوق بشر بهبود نیامد این امر مورد اولویت سوئد و اتحادیه اروپا خواهد بود».