ابوالفضل فولادوند – درباره يك آدرس عوضی و دو نكته

abolfzl_fuladwndدو عضو شورا استعفا دادند,

ما كه در اشرف و ليبرتی هستيم, نه اينكه برايمان علی‌السويه باشد اما قابل فهم است:

مبارزه (آنهم با مهيب‌ترين نيروی ارتجاعی تاريخ كه پيوسته با  زنجيرهای از حمايتهای استعماريی نفتخوارها, رسما و علنا شارژ ميشود) كار آسانی نيست. بويژه وقتی كه طولانی هم بشود. (هر كس صاحب اختيارِ خودش است) .

اما اينكه اين استعفا, به اين شكل و در اين شرايط خاص زمانی و با بسيج توابها و حملة آنها به راس رهبری مقاومت همراه ميشود, جای تامل دارد.

ووقتی طرف مستعفی پای دخالت مجاهدين در سوريه را پيش ميكشد و آن يكی آدرس جنازه‌های دوتن از مجاهدين را در كنار كشته‌های ”القاعده“  ميدهد, ديگر ” تامل“ جای خود  را به ”شك“ ميدهد. قضيه جدا مشكوك است. آنهم وقتی كه  ”مستعفی“  اهل سياست است و معني برخي ”ترم“ های ويژه را نمی تواند بگويد: نمی فهميدم.

خلاصه ما كه فهميديم آدرس ” چه كسی “ را به ”چه كسی می دهی“ !!!

اما نكتة اول!

اين روزها رژيم در عراق از رو بسته و نيروی قدسش, علنا در خيابانهای بغداد رژة  مسلحانه ميرود و قيام كنندة عراقی را به اسم ”القاعده“ روزانه قتل عام ميكند. همزمان پاسداران رژيم در سوريه رسما وارد عمليات شده و مردم قيام كننده را ( باز هم به اسم ”القاعده“ ) كشتار ميكند, در حاليكه همه ميدانند و رژيم هم انكار نميكند كه تشكيلات ”القاعده“ درايران است.

وكسی فراموش نكرده كه كماكان آمريكا ”خواهانِ” القاعده است و القاعده كماكان ”خواندة“ آمريكا!

بگذريم, ضخامتِ!!  رذالتتان به ياد ماندنيست!

نكته بعد: هر ابلهي ميداند كه منطقة ما آبستن تحولات عظيمی است. كلان معامله هایی در جريان است:

تقديم عراق در سينی طلايی به آخوندها, تحليل بردنِ  قيام مردم سوريه و وجه المصالحه كردنِ  قيام مردم ايران (داستانهاي ِ 88  و كشتار و بازداشتِ جاري ِ مجاهدين) بخشی  از آن چيزيست كه قابل ديدن است.

طبعا  در اين چند ضلعی ارتجاعی – استعماری, جايی برای مردم منطقه و خواسته‌های آنها نيست, اين وسط عنصر نامطلوب و به قول معروف ”كلّه مزاحم“ , مقاومتی است كه ميخواهد منافع ملی خود را از حلقوم آن اژدهای چند سر بيرون بكشد. حالا ابهامی هست كه  اين حضرات دارند چكار ميكنند؟!!

برای ما كه در اشرف وليبرتی هستيم روشن است كه خودمان داريم چكار ميكنيم, برايمان هم مثل روز روشن است كه بهايش را بايد تا آخرين قطرة خونِ آخرين نفرمان بدهيم, اما…

بی شك مردم ايران, اين لگام گرفتنِ رذيلانه شما بر ضد مقاومت و رهبری آنرابه خوبی قضاوت خواهند كرد.

ابوالفضل فولادوند- ليبرتی 19 خرداد 82