اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان و محکومیت کشتار اعضای سازمان مجاهدین خلق

 

koshtarمردم آزاده ایران و جهان!

اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان ، بهمراه مردم آزاده جهان و ایران ، از بدیهی ترین حق انسانی ، یعنی حق زندگی فرد فرد انسانها با هر تفکر و اندیشه ای دفاع کرده و کشتار اعضای سازمان مجاهدین خلق را توسط نیروهای سرکوبگر رژیم عراق بشدت محکوم میکند. بی شک این کشتار وحشیانه که بوسیله نیروهای نورالمالکی و باهمکاری و پشتیبانی سپاه پاسداران رژیم سرکوبگر ایران بوقوع پیوسته است ننگی دیگر بر کارنامه کثیف و پر از جنایت رژیم جمهوری اسلامی ایران زده است.

سرنگون باد رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی ایران

زنده باد سوسیالیسم

زنده باد آزادی

اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

چهارشنبه ۱۳شهريور ۱۳۹۲برابر با ۰۴سپتامبر ۲۰۱۳