احتیاج روزافزون رژیم به ارز: معافیت مالیات از ورود ارز به کشور، هرچه میتوانید ارز وارد کنید!!!!

رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی رژیم میگوید که ورود ارز به کشور از طریق گمرکات معافیت مالیاتی دارد و هر که توانش را دارد، هر چقدر میتواند ارز به کشور وارد کند.

“مهدی موحدی” در مورد بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی رژیم خطاب به ادارات امور مالیاتی کل کشور، در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۱۴۰۱ گفت: مبنی بر این بخشنامه، ورود ارز به کشور از طریق گمرکات معاف از مالیات می‌شود. به واسطه این بخشنامه ورود ارز اعم از اسکناس یا حواله از مالیات، معاف است. هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان حواله و اسکناس ارزی را وارد کشور کند.

وی افزود: وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌ها باید ترتیباتی اتخاذ کنند تا ورود ارز تسهیل شود و به طور طبیعی کلیه فعالین در این حوزه نگران مالیات و واکاوی منشا سرمایه وارد شده نباشند. میزان ارز در این معافیت مالیاتی هیچ سقف و کفی ندارد بنابراین اگر ارز را اعلام کنند می‌توانند بدون پرداخت مالیات ارز خودشان را وارد کنند.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیات رژیم اضافه کرد: زمانی که برای ورود ارز به کشور معافیت قائل می‌شویم در واقع، کسانی که توانایی وارد کردن ارز را به کشور دارند تشویق می‌کنیم. چرا که با این کار ورود ارز تسهیل می‌شود و شرایط برای افزایش ارز در داخل کشور بیشتر می‌کند و افزایش ارز موجب کاهش قیمت ارز می‌شود.به نقل از صدا و سیمای رژیم