اخبار شبکه ۲ تلویزیون رژیم: معترضان به مسجدی حمله کردند و قرانها را برای گرانی سوزاندن!!!!!+ ویدئو

بعدا از چندین روز خفه خان گرفتن در گزارش صدا و سیمای دجالان، اتش سوزی قران را به معترضان به گرانی نشان میدهد.!!!