ادامه اعتراضات در ایران 

امروزدرپنجاه وسومین روزاعتراضات قیام سراسری ادامه اعتراضات دانشجویان ، دانش آموزان و بازاریان درشهرهای مختلف میهن ادامه داشته است .همچنین رژیم مانع برگزاری مراسم خاکسپاری شهید محمد قائمی فر دردزفول شد و ساعت ۵ صبح مخفیانه پیکرشهید رادفن کرد.

دانشجویان دانشکده شیمی ودانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف،دانشگاه علامه ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،دانشگاه انوشیروانی بابل،دانشگاه رشت ،دانشگاه صنعتی ارومیه تظاهرات کردند.”یک دانشجوکم بشه اینجا قیامت میشه” و”رهایی حق ماست قدرت ما جمع ماست ” و” سیدعلی آبان اومده ماه انتقام اومده ” ازجمله شعارها بوده است .

همچنین درسیاهکل مردم که دربزرگداشت سومین روزعرفان زمانی شهید قیام جمع شده بودند با حمله نیروهای سرکوب رژیم مواجه شده که با شعارهای ضد حکومتی با آنان به رویارویی پرداختند.

بازاریان مبل فروشان درشهرک ولی عصرتهران و بازاریان شریف مریوان درهمبستگی با قیام کنندگان اعتصاب کردند.

دراهوازمجسمه دژخیم قاسم سلیمانی توسط جوانان شورشگربه آتش کشیده شد.

شورای ملی مقاومت ایران دراطلاعیه شماره ۱۱۶ اسامی  ۱۰ تن دیگر ازشهیدان قیام سراسری مردم ایران را منتشرکرد.شهیدان قیام که به ۲۱۶ شهر گسترش یافته است از۵۵۰ تن بیشتراست که اسامی ۳۶۸ تن ازآنان توسط سازمان مجاهدین خلق ایران منتشرشده است .آماردستگیرشدگان از۳۰ هزارنفربیشتراست .

درسوئد همگام با قیام مردم ایران مارگوت والستروم ازحزب سوسیال دمکرات ها وزیرخارجه سابق درمقاله مناظره ای درسونسکا داگبلادت معتقد است که زمان آن است که یک سیاست به روز شده درباره ایران ”براساس خواست مردم ایران برای آزادی ودمکراسی” باشد.او همچنین خواستار فشارشدید دولت سوئد وتحادیه اروپا برای آزادی هزاران زندانی دراین کشور است .علاوه براین خواهان تحریم های شدیدتر ،حمایت ازدسترسی به اینترنت وکنفرانس همبستگی بین المللی شد. لازم به ذکراست که سوئد ازجمله کشورهای حامی سیاست مماشات و چشم پوشی دررابطه با رژیم ایران بوده است .

 چرخش سیاست سوئد را می توان ناشی از حمله روسیه به اوکراین و دخالت رژیم ایران درهمکاری با دولت روسیه دانست .سوئد همچنین خواهان عضویت درناتو شده است .