ادامه فیلترینگ شبکه های اجتماعی در ایران

در نشست شوراي عالي فضاي مجازي شورای عالی فضای مجازی به رياست آخوند روحانی بر ادامه فيلترينگ فيسبوک تأکيد شد.

روزنامه حکومتی رسالت نوشت: درنشست شورای عالی فضای مجازی که به رياست روحانی تشکيل شد، اگر چه تلاش مى شود اخباراين نشست، رسانه ای نشود، اما تداوم فيلترينگ فيسبوک وسايرشبکه های اجتماعی ازتصميمات اين نشست بوده است.
اين روزنامه حکومتی افزود: درجلسات کارگروه مصاديق مجرمانه که بايد هر15روزيک بار تشکيل شود واکثريت اعضای آن مقامهاى دولتی هستند تاکنون نه تنها هيچ اقدامی براى رفع فيلترازفيسبوک صورت نگرفته، بلکه هفته گذشته، بدون هيچ رای منفی، فيلترشدن وی چت نيز تصويب شد.

برلزوم ايجاد شبکه ملي وسرويس هاي امن وسالم داخلي تاکيد شد.