استقبال مقاومت ایران ازاعطای جایزه صلح نوبل به زندانی سیاسی خانم نرگس محمدی وواکنش های رژیم ملایان

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران ضمن استقبال از توجه کمیته نوبل به مبارزه زنان ایران برای آزادی و برابری وعلیه دیکتاتوری دینی و زن ستیزی حاکم برایران و اعطای جایزه صلح به زندانی سیاسی خانم نرگس محمدی  ، این انتخاب را اقدامی علیه فاشیسم مذهبی حاکم برایران دربیش از ۴ دهه گذشته علیه زنان دانسته است که آنان را ازحقوق اولیه شان محروم ودهها هزارزن را دستگیر، شکنجه واعدام کرده است.

پیام تبریک خانم مریم رجوی رئیس جمهورمنتخب شورای ملی مقاومت ایران

خانم مریم رجوی رئیس جمهوربرگزیده مقاومت مردم ایران ضمن تبریک به خانم نرگس محمدی بایادآوری فراخوانهای مکررمقاومت ایران برای آزادی او ، باردیگرخواستارمداخله جامعه جهانی برای آزادی وی ودیگرزندانیان سیاسی بویژه زنان شد.ایشان تاکیدکردند که فراتر از اقدامات سمبلیک، زمان اتخاذ یک سياست قاطع عليه رژيم آخوندی و اقدامات سركوبگرانه آن عليه زنان رسيده است و جهان دیگر نمی‌تواند حضور زنان ایرانی در مبارزه علیه رژیم را نفی کند.خانم مریم رجوی همچنین اضافه کردند که ما با نسلی از زنان مبارز و شورشگر در ايران مواجهیم که بسیاری از آن‌ها در زندان هستند.

واکنش های رژیم ضد بشر و ضد زن درایران تحت حاکمیت دیکتاتوری آخوندها 

داد وفغان ها وسوزش شدید خامنه ای رهبر رژیم جهل وجنایت زن ستیزآخوندها درایران ازتبریک خانم مریم رجوی به خانم نرگس محمدی به دلیل جایزه صلح نوبل ..

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس پاسداران ، این سوزش خامنه ای را چنین بازتاب داده است .

اقتباس ازکانال تلگرامی ۱۰۰۰ اشرف 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

”شاهد آن هستیم که کمیته صلح نوبل، اقدام به اعطای جایزه صلح به شخصی کرده است که به دلیل نقض مکرر قوانین و ارتکاب اعمال مجرمانه محکوم شده است، این اقدام را حرکتی مغرضانه و سیاسی کاری دانسته و  محکوم می‌کنیم. 

اقدام کمیته صلح نوبل، تحرکی سیاسی در راستای سیاست مداخله جویانه و ضد ایرانی برخی دولت‌های اروپایی از جمله دولت مقر کمیته نوبل بوده که نشان‌دهنده انحراف مایوس کننده آن از اهداف اولیه آن و بهره برداری ابزاری از کمیته صلح است.”

نمایی از استقامت دربرابر دیکتاتوی رژیم جهل وجنایت و زن ستیز

نرگس محمدی برندەجایزەصلح نوبل درکنارمادررامین حسین‌پناهی،مادری که هنوزمحل دفن فرزندش رانمی‌داند.