استکهلم: دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۶۷ و توقف اعدامها

فراخوان به محاکمه سران رژیم به‌خاطر جنایت علیه بشریت در قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 67.

روز شنبه 21 مرداد، در سالروز اعدامهای جمعی دهه 60 جمعی از هواداران شورای ملی مقاومت و خانواده های شهدای مجاهدین خلق در استکهلم در میدان مینت، گردهم امدند تا همگام با کارزار بین المللی جنبش دادخواهی، خواستار محاکمه سران رژیم آخوندی بخاطر جنایت علیه بشریت شوند.

در همین روز تظاهرات مشابهی در دیگر شهرهای سوئد از جمله یوتبوری و مالمو انجام شد.

بنا بر فتوای خمینی بنیانگذار رژیم حاکم بر ایران در تابستان 1367، 30000 زندانی سیاسی به جوخه های اعدام شده اند.

شماری از آمرین و عاملین این جنایت در حال حاضر از اعضای دولت حسن روحانی میباشند.

شرکت کنندگان در این گرد همآئی که همزمان با بسیاری از کشورهای غربی صورت میگیر، خواهان توقف اعدامها در ایران شدند.