اسناد جديد از داخل رژيم ملايان شامل دستورات سركوبگرانه به مالكي عليه اپوزيسيون ايران

اسناد قابل ارائه به دادگاه بين المللي
دستورات سركوبگرانه رژيم ايران به مالكي عليه اپوزيسيون ايران در عراق
در آستانه انتخابات رياست جمهوري ملايان

مقاومت ايران به اسناد جديدي از داخل رژيم ملايان دست يافته است كه شامل دستورات سركوبگرانه به مالكي عليه اپوزيسيون ايران درعراق در آستانه انتخابات ديكتاتوري مذهبي است. طبق اين اسناد كه قابل ارائه به دادگاه بين‌المللي است، به‌دنبال سفر وزير اطلاعات رژيم به بغداد، همزمان با بالا گرفتن جنگ قدرت در داخل رژيم، دستورهاي جديدي به دولت عراق ابلاغ شده است:
1-تعيين يك وكيل از جانب دولت عراق براي سلب مالكيت از ساكنان اشرف، توجيه و آموزش دادن به او در اين خصوص همراه با نحوه ارائه موضوعات به سازمان ملل و مقامهاي آمريكايي از طريق مارتين كوبلر.
2-درخواست از صليب سرخ براي از سر گرفتن انتقال پيامها و نامه‌هاي سازماندهي شده از سوي وزارت اطلاعات در تهران به ساكنان اشرف و ليبرتي در پوش خانواده براي اعمال فشار بر مجاهدين. اين اقدام به مثابه جايگزين 300بلندگو است كه به مدت 677روز از فوريه 2010 تا دسامبر 2011 در اطراف اشرف به‌طور شبانه روزي به شكنجه رواني ساكنان اشتغال داشت.
3- پليس و نيروهاي امنيتي در ليبرتي بايد اقدامهاي سركوبگرانه عليه ساكنان را تشديد نموده و از هرگونه نرمش در برابر آنها پرهيز كنند.
4- دواير ذيربط عراق بايستي هرگونه ارتباط تلفني و الكترونيكي ليبرتي با دنياي بيرون را كنترل و ضبط كنند.
5-اعمال محدوديت هر چه بيشتر براي بازديدهاي كنسولي و ملل متحد و به ويژه سفارت آمريكا از ليبرتي.
اين در حاليست كه مسأله مبرم امنيت ساكنان ليبرتي همچنان حل ناشده باقي مانده و سه ماه و نيم پس از حمله موشكي، هيچيك از الزامهاي حداقل امنيتي برآورده نشده است. اين از يك قصد شوم و جنايتكارانه خبر مي‌دهد.
مقاومت ايران با يادآوري بيانيه 29 اوت 2012 وزارت خارجه آمريكا مبني بر تلاش در راستاي حل و فصل مقولات انساندوستانه در كمپ ليبرتي و تعهد به حمايت از امنيت و سلامت ساكنان، و با يادآوري مسئوليت و تعهدات ملل متحد دربارة حقوق پناهندگان و پناهجويان، دولت آمريكا و سازمان ملل را به جلوگيري از اين اقدامهاي سركوبگرانه فرا مي‌خواند

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
30 ارديبهشت 92 ( 20 مي 2013)