اصول بنیادی دراتحاد برای آزادی واستقلال ایران فردا 

افسانه اسکویی

زنده یاد احمدکسروی،تاریخ نگار،زبان شناس،پژوهشگر،حقوق دان،اندیشمند ایرانی واستاد رشته حقوق دردانشگاه تهران معتقد بودکه بدبخت ملتی است که تاریخ خودرانداند.تیره بخت ترازآن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشدوشوربخت ترازهمه ملتی است که تاریخ خودرابه ریشخندبگیرد.

به راستی کسانی که هنوزتاریخ کشورمان رایاتحریف می کنند یا خودخواهانه مانند کبک با سری به درون برف می خواهند جنایات شاه وشیخ رانادیده بگیرند،متعلق به کدام دسته هستند؟.آنها به کلمات خود لباس فضیلت می پوشانند ودرالقاب مختلفی مانند فعالان سیاسی وحقوق بشری،روزنامه نگارویا دکترومهندس وهنرپیشه و شاعرحاضربه اعتراف دردست نشانده بودن شاه وشیخ ودیکتاتوری آنان نیستند.

 آیا این اشخاص دانابا تحصیلات عالی والقاب مختلف فعال! براستی بدبخت هایی هستند که تاریخ خود رانمی دانند؟یا دانایانی هستند که مانندشاه وشیخ مردم راابله می دانند ولباس نامرئی برتن شاه وشیخ لخت شان می کنندوآن رازیباترین لباس می دانندوازخودشان به عنوان ماهرترین خیاط نیزراضی هستند؟

 حکومت های دیکتاتوری پادشاهی (رضا شاه ومحمدرضا شاه )ویا ولایت فقیه (خمینی وخامنه ای ) که توسط استعماربرای مردم ایران انتخاب شده اند،را به سختی بتوان به عنوان” تاریخ ملت ” و”نماد های ملی” که هویت ملی کشورها هستند، به شمارآورد.این حکومت هارا فقط می توان به عنوان حکومت های استعماری نام برد که ننگ ایران وایرانی هستند وازحاکمان آنان چه شاه وچه شیخ به عنوان مزدوران استعمار نام برده می شود.

نفوذآخوندهاازدوران صفوی به شکل یک طبقه اجتماعی واردجامعه ایران شد وایران ازدوران قاجار به شکل جدی به روحانی گرایی روی آورد.

حکومت های شاهنشیخی صدسال اخیرایران نیزترکیبی ازدوران پهلوی وولایت فقیه است. شاخص این ترکیب درعملکردهای شاه وشیخ بوضوح درقانون اساسی ایران دیده می شود.

قانون اساسی هرکشورعالی‌ترین سند حقوقی یک کشوروراهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. 

 بررسی قانون اساسی ایران نشان می دهد که یکی ازدستاوردهای انقلاب مشروطه، تدوین قانون اساسی مشروطه بود که درسال ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین شاه رسید وپس ازپایداری جنبش مشروطه ایران برایران حاکم شد وچارچوبی برای قانونگذاری سکولارودستورالعمل تازه قضایی ومطبوعات آزاد رافراهم کرد.پس از آن قدرت دربارومراجع دینی کاهش یافت واختیارات بیشتری به مجلس داد که موضعی محکم دربرابردست درازی های اروپایی به ایران گرفت.

قانون اساسی ایران چراگاه خواسته های شاه وشیخ بوده است که توسط محمدعلی شاه قاجار إمضاء وبا متمم آخونددجال شیخ فضل الله نوری به نام مردم ایران وبه کام شاه وشیخ، با نابودی جنبش وانقلاب مشروطه، تاامروزبا تغییرنام والقاب، بر مردم ایران اعمال شده است.

قانون اساسی که با دیکتاتوری و مزدوری پهلوی ها ازجمله رضا قزاق و پسرش محمدرضا پهلوی و حکومتی به نام ”جمهوری اسلامی” خمینی و خامنه ای دست نشانده های استعمار خواهان آن بوده اند.

یکی از کارهای ضد ملی رضاشاه، تغییر برخی از اصول قانون اساسی مشروطه و متمم آن، یعنی دست آورد خونهای سرداران آزادی در انقلاب مشروطه بود. رضا شاه با تغییر در اصل ۳۶ متمم قانون اساسی آورده است که سلطنت یعنی «موهبت الهی» است که به شخص رضاشاه پهلوی تفویض شده و قید شده که در اعقاب ذکور (پسر) ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود. یعنی تا روزی که سلطنت هست؛ مردم هیچ حقی برای تعیین حکومت و حاکم برسرنوشت خود نخواهند داشت.

حال طبق گفته زنده یاد احمد کسروی آیا دل سپرده ها به پهلوی و سلطنت این اندازه بدبخت هستند که تاریخ ایران رانمی دانند ؟یا جزو تیره بخت هایی هستند که علاقه ای به دانستن تاریخ کشور خود ندارند ومانند کبک سر در برف دارند؟

 نقص حقوق بشر درزمان پهلوی ها از جمله :”طویله” خواندن مجلس توسط رضاشاه و کودتا های پدرو پسر و تک حزبی کردن مملکت توسط محمد رضاشاه و اصولا سلاخی کردن مشروطه خواهان با قتل سردار اسعد بختیاری ،وزیر دربار عبدالحسین تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز، و قتل شاعران و  نویسندگانی مانند ‏فرخی یزدی، میرزاده عشقی و…همچنین قتل مردم لرستان و قتل عام کسانی که  از دادن زمین هایشان به رضا شاه سر باز زدند و قتل عام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد ، و…. و کودتای ۲۸ مرداد وتشکیل سازمان مخوف ساواک و دستور اعدام دکتر حسین فاطمی به خواست و فرمان چرچیل، آیا مزدوری برای اجنبی ها نبوده است؟ وبا حقوق بشرواستقلال ایران مطابقت داشت ؟ آیا اینها تاریخ انقلابیون و بزرگمردان ایران ازجمله ستارخان، باقرخان ، دکترمحمدمصدق ودکترحسین فاطمی و مشروطه خواهان وحنیف نژادها وجزنی ها را که تاریخ مبارزاتی واستقلال طلبی ایران هستند را، به گفته زنده یاد احمدکسوری به ریشخند می گیرند واز شوربختان هستند؟آیا عملکرد شاه وشیخ درایران نمایانگر ذات این مزدوران استعمار نیست؟

پایبندی به أصول حقوق بشر

ایران ما برای رسیدن به آزادی واستقلال، نیازمند پایبندی به أصول حقوق بشراست. اصولی که نه توسط شاه ونه شیخ رعایت شده است، ونه با توجه به ماهیت وذات دست نشاندگی آنان می توانست رعایت شود.

أصول حقوق بشری شاه وشیخ به اشکال گوناگون شکنجه واعدام وساواک وسپاه برمردم اعمال می شد. تنهاافتخارسلطنت طلب ها درمقابل رژیم خمینی،مقدارواندازه شکنجه ها وتعداد اعدام های زمان شاه نسبت به ولیعهد ش خمینی می باشد!

ادامه نقض حقوق بشروجنایات پس ازکودتای نرم ۱۳۵۷، به خمینی”ولیعهد” شاه سپرده شد که نوشتن درباره آن به کتابها ونوشته های پس ازآن تاریخ محول می شود. کودتای نرم ۱۳۵۷عبورازسلطنت مطلقه شاه به ولایت مطلقه آخوند خمینی، انتقال جنایات ازساواک به سپاه توسط استعمارصورت گرفت.

امروزه هیچ شخصیت یاگروهی نمی تواندادعای حقوق بشربرای آینده ایران داشته باشد وقتی هنوز در ذات وماهیت دیکتاتوری شاه وشیخ می اندیشد.

  اتحاد برای آزادی واستقلال ایران ازاین ۴ أصل سکولاریسم، نه شاه ونه شیخ، حقوق بشر و جمهوری می گذرد و مهمترین اصل آن نه شاه ونه شیخ است زیرا که شاه وشیخ در تاریخ ایران زمین در حاکمیت شوم و مزدوری شان برای استعمار أصول سکولاریسم، حقوق بشر وجمهوری را که جوهر دمکراسی است، زیر پا گذاشته اند.

 در سال ۱۳۸۴خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، اعلام کردند: ”ما در ایران آزاد شده از ستم ملایان، از لغو حکم اعدام و از امحاء همه انواع و اشکال مجازاتهای وحشیانه، دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.”

تجزیه ایران توسط شاه وشیخ 

ازجمله مناطقی که پهلوی اول، بدون جنگ وخونریزی به موجب امضای پیمان ننگین سعد آباد در۷ تیر ۱۳۱۶حراج کرد وبرای همیشه ازایران جدا شد:

۸۰۰ کیلومترمربع اراضی مرغوب کوه آرارات به ترکیه، 

۳هزار کیلومترمربع دشت ناامید به افغانستان ۱۳۱۷

ونهایتآ اروند رود را به عراق داد!

جدایی دهکده توریستی فیروزه در خراسان شمالی واعطای آن به روسیه که امروز جزو قلمرو ترکمنستان محسوب می‌شود نیزبه همین قراربود.

وبدنبال آن جدایی مناطق «بولاغ‌باشی»، «جوزر»، «قوری‌گل» ایران توسط ترکیه 

جدایی روستاهای «سیرو» و «سرتیک» وبرخی مراتع متعلق به کردهای «جیکانلو»ایران

جدایی بحرین ازسرزمین مادری اش ایران توسط محمدرضاپهلوی 

حراج نفت وگازومعادن کشورتوسط رژیم خمینی، فروشخاک ایران به امارات، آب به عراق، دریای خزربه روسيه ، خلیج فارس به چین ، بندرچابهار نیزبه هند واگذارشد.

حال باید گفت که آیا نسبت تجزیه طلبی به اقوام کوردوبلوچ و…دادن درست است یا به شاه وشیخ؟

 هنوز رضا پهلوی باگرفتن ماهانه ۱۵۰هزاردلارازسیا برای برقراری رابطه بین ساواک وسپاه ، وعده ای دیگر که به استخدام استعماردرآمده اند، سهم بزرگی در مخدوش کردن قیام مردم ایران درسال  ۱۴۰۰ وادامه حکومت شاهنشیخی داشته است.

با آرزوی پیروزی بهارانقلاب نوین مردم ایران