اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران: سرقت اموال ساكنان اشرف توسط نيروهاي عراقي

مشاركت نيروي قدس در سركوب الانبار و تعهد مالكي به رژيم ايرانبراي فشار بيشتر به ليبرتي، كمك به فروش نفت ايران و كمك به در آوردن بازار نفت از سلطه سعودي.

براساس گزارشهايي كه از داخل رژيم ايران رسيده است، نيروهاي عراقي مستقر در كمپ اشرف، به سرقت اموال ساكنان ادامه مي‌دهند. سرهنگ نهاد،فرمانده گردان واكنش سريع مستقر دراشرف، از عاملان اصلي اين دزديها است. او با به كارگيري پرسنل گردان و تحت نظارت افراد كميته سركوب نخست وزيري كه در اشرف مستقر هستند، به طور روزمره و با شيوه هاي مختلف به سرقت اموال ساكنان اشرف در ابعاد كلان اشتغال دارد.

بر اساس اين گزارشها در روزهاي اخير نيروهاي عراقي، به يكي از پاركينگهاي خودروهاي ساكنان اشرف رفته و بسياري از وسايل موتور خودروها مانند شمعها و باطريهاي آنها را به سرقت برده اند.

نيروهاي عراقي همچنين با ورود به يك ساختمان مركزي در اشرف، مقدار زيادي از ظروف و مواد غذايي و وسايل آسايشگاهي مانند تشك و پتو را با خود برده اند. آنها همچنين مقداري از وسايل ورزشي ساكنان را به سرقت برده اند.

در يك تحول ديگر، بر اساس گزارشهاي رسيده از درون رژيم ايران، در هفته هاي گذشته چندين واحد از نيروي تروريستي قدس براي سركوب مردم استان الانبار به عراق رفته اند. قاسم سليماني، سركرده اين نيرو،به مالكي گفته است، ارتش عراق قابل اعتماد نيست و براي فيصله دادن به قيام مردم الانبار واحدهاي نيروي قدس، علاوه بر مشاركت مستقيم در سركوب، نيروهاي ويژه مالكي را براي جنگ در شهر و سركوب عشاير و مقاومت مردميآموزش مي‌دهند.

مالكي در مقابل كمك رژيم به سركوب الانبار و حمايت از دور سوم نخست وزيريش، متعهد شده است فشار بر ساكنان ليبرتي را افزايش دهد. مالكي همچنين متعهد شده است به دور زدن تحريمها و فروش نفت ايران به رژيم كمك كند. اين جزيي از سياست رويارويي رژيم با عربستان سعودي نيز هست. خامنه اي از مدتها پيش به سردمداران رژيم دستور داده با كمك عراق بايد بازار نفت را از «سلطه عربستان سعودي و متحدانش»خارج كنند.

ساكنان ليبرتي در روزها و هفته هاي اخير با اقدامهاي سركوبگرانه و محدوديتهاي ضد انساني بيشتري مواجه بوده اند. جلوگيري از ورود و خروج خودروهاي تخليه سپتيك، مانع تراشي در مراجعه بيماران به بيمارستان، نصب دكل جاسوسي در ليبرتي، جلوگيري از ورود بسياري از اقلام تأسيساتي براي تعمير خرابيهاي ناشي از حمله موشكي و ديگر كالاهايي كه توسط ساكنان خريداري شده است و … از اين شمارند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

16 بهمن 1392(5 فوريه2014)

 

مشاركت نيروي قدس در سركوب الانبار و تعهد مالكي به رژيم ايرانبراي فشار بيشتر به ليبرتي، كمك به فروش نفت ايران و كمك به در آوردن بازار نفت از سلطه سعودي

براساس گزارشهايي كه از داخل رژيم ايران رسيده است، نيروهاي عراقي مستقر در كمپ اشرف، به سرقت اموال ساكنان ادامه مي‌دهند. سرهنگ نهاد، فرمانده گردان واكنش سريع مستقر دراشرف، از عاملان اصلي اين دزديها است. او با به كارگيري پرسنل گردان و تحت نظارت افراد كميته سركوب نخست وزيري كه در اشرف مستقر هستند، به طور روزمره و با شيوه هاي مختلف به سرقت اموال ساكنان اشرف در ابعاد كلان اشتغال دارد.
بر اساس اين گزارشها در روزهاي اخير نيروهاي عراقي، به يكي از پاركينگهاي خودروهاي ساكنان اشرف رفته و بسياري از وسايل موتور خودروها مانند شمعها و باطريهاي آنها را به سرقت برده اند.
نيروهاي عراقي همچنين با ورود به يك ساختمان مركزي در اشرف، مقدار زيادي از ظروف و مواد غذايي و وسايل آسايشگاهي مانند تشك و پتو را با خود برده اند. آنها همچنين مقداري از وسايل ورزشي ساكنان را به سرقت برده اند.
در يك تحول ديگر، بر اساس گزارشهاي رسيده از درون رژيم ايران، در هفته هاي گذشته چندين واحد از نيروي تروريستي قدس براي سركوب مردم استان الانبار به عراق رفته اند. قاسم سليماني، سركرده اين نيرو،به مالكي گفته است، ارتش عراق قابل اعتماد نيست و براي فيصله دادن به قيام مردم الانبار واحدهاي نيروي قدس، علاوه بر مشاركت مستقيم در سركوب، نيروهاي ويژه مالكي را براي جنگ در شهر و سركوب عشاير و مقاومت مردمي آموزش مي‌دهند.
مالكي در مقابل كمك رژيم به سركوب الانبار و حمايت از دور سوم نخست وزيريش، متعهد شده است فشار بر ساكنان ليبرتي را افزايش دهد. مالكي همچنين متعهد شده است به دور زدن تحريمها و فروش نفت ايران به رژيم كمك كند. اين جزيي از سياست رويارويي رژيم با عربستان سعودي نيز هست. خامنه اي از مدتها پيش به سردمداران رژيم دستور داده با كمك عراق بايد بازار نفت را از «سلطه عربستان سعودي و متحدانش»خارج كنند.
ساكنان ليبرتي در روزها و هفته هاي اخير با اقدامهاي سركوبگرانه و محدوديتهاي ضد انساني بيشتري مواجه بوده اند. جلوگيري از ورود و خروج خودروهاي تخليه سپتيك، مانع تراشي در مراجعه بيماران به بيمارستان، نصب دكل جاسوسي در ليبرتي، جلوگيري از ورود بسياري از اقلام تأسيساتي براي تعمير خرابيهاي ناشي از حمله موشكي و ديگر كالاهايي كه توسط ساكنان خريداري شده است و … از اين شمارند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
16 بهمن 1392(5 فوريه2014)

– See more at: http://hambastegimeli.com/home/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/47778-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A#sthash.KpfUGpRH.dpuf

مشاركت نيروي قدس در سركوب الانبار و تعهد مالكي به رژيم ايرانبراي فشار بيشتر به ليبرتي، كمك به فروش نفت ايران و كمك به در آوردن بازار نفت از سلطه سعودي

براساس گزارشهايي كه از داخل رژيم ايران رسيده است، نيروهاي عراقي مستقر در كمپ اشرف، به سرقت اموال ساكنان ادامه مي‌دهند. سرهنگ نهاد، فرمانده گردان واكنش سريع مستقر دراشرف، از عاملان اصلي اين دزديها است. او با به كارگيري پرسنل گردان و تحت نظارت افراد كميته سركوب نخست وزيري كه در اشرف مستقر هستند، به طور روزمره و با شيوه هاي مختلف به سرقت اموال ساكنان اشرف در ابعاد كلان اشتغال دارد.
بر اساس اين گزارشها در روزهاي اخير نيروهاي عراقي، به يكي از پاركينگهاي خودروهاي ساكنان اشرف رفته و بسياري از وسايل موتور خودروها مانند شمعها و باطريهاي آنها را به سرقت برده اند.
نيروهاي عراقي همچنين با ورود به يك ساختمان مركزي در اشرف، مقدار زيادي از ظروف و مواد غذايي و وسايل آسايشگاهي مانند تشك و پتو را با خود برده اند. آنها همچنين مقداري از وسايل ورزشي ساكنان را به سرقت برده اند.
در يك تحول ديگر، بر اساس گزارشهاي رسيده از درون رژيم ايران، در هفته هاي گذشته چندين واحد از نيروي تروريستي قدس براي سركوب مردم استان الانبار به عراق رفته اند. قاسم سليماني، سركرده اين نيرو،به مالكي گفته است، ارتش عراق قابل اعتماد نيست و براي فيصله دادن به قيام مردم الانبار واحدهاي نيروي قدس، علاوه بر مشاركت مستقيم در سركوب، نيروهاي ويژه مالكي را براي جنگ در شهر و سركوب عشاير و مقاومت مردمي آموزش مي‌دهند.
مالكي در مقابل كمك رژيم به سركوب الانبار و حمايت از دور سوم نخست وزيريش، متعهد شده است فشار بر ساكنان ليبرتي را افزايش دهد. مالكي همچنين متعهد شده است به دور زدن تحريمها و فروش نفت ايران به رژيم كمك كند. اين جزيي از سياست رويارويي رژيم با عربستان سعودي نيز هست. خامنه اي از مدتها پيش به سردمداران رژيم دستور داده با كمك عراق بايد بازار نفت را از «سلطه عربستان سعودي و متحدانش»خارج كنند.
ساكنان ليبرتي در روزها و هفته هاي اخير با اقدامهاي سركوبگرانه و محدوديتهاي ضد انساني بيشتري مواجه بوده اند. جلوگيري از ورود و خروج خودروهاي تخليه سپتيك، مانع تراشي در مراجعه بيماران به بيمارستان، نصب دكل جاسوسي در ليبرتي، جلوگيري از ورود بسياري از اقلام تأسيساتي براي تعمير خرابيهاي ناشي از حمله موشكي و ديگر كالاهايي كه توسط ساكنان خريداري شده است و … از اين شمارند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
16 بهمن 1392(5 فوريه2014)

– See more at: http://hambastegimeli.com/home/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/47778-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A#sthash.KpfUGpRH.dpuf

مشاركت نيروي قدس در سركوب الانبار و تعهد مالكي به رژيم ايرانبراي فشار بيشتر به ليبرتي، كمك به فروش نفت ايران و كمك به در آوردن بازار نفت از سلطه سعودي

براساس گزارشهايي كه از داخل رژيم ايران رسيده است، نيروهاي عراقي مستقر در كمپ اشرف، به سرقت اموال ساكنان ادامه مي‌دهند. سرهنگ نهاد، فرمانده گردان واكنش سريع مستقر دراشرف، از عاملان اصلي اين دزديها است. او با به كارگيري پرسنل گردان و تحت نظارت افراد كميته سركوب نخست وزيري كه در اشرف مستقر هستند، به طور روزمره و با شيوه هاي مختلف به سرقت اموال ساكنان اشرف در ابعاد كلان اشتغال دارد.
بر اساس اين گزارشها در روزهاي اخير نيروهاي عراقي، به يكي از پاركينگهاي خودروهاي ساكنان اشرف رفته و بسياري از وسايل موتور خودروها مانند شمعها و باطريهاي آنها را به سرقت برده اند.
نيروهاي عراقي همچنين با ورود به يك ساختمان مركزي در اشرف، مقدار زيادي از ظروف و مواد غذايي و وسايل آسايشگاهي مانند تشك و پتو را با خود برده اند. آنها همچنين مقداري از وسايل ورزشي ساكنان را به سرقت برده اند.
در يك تحول ديگر، بر اساس گزارشهاي رسيده از درون رژيم ايران، در هفته هاي گذشته چندين واحد از نيروي تروريستي قدس براي سركوب مردم استان الانبار به عراق رفته اند. قاسم سليماني، سركرده اين نيرو،به مالكي گفته است، ارتش عراق قابل اعتماد نيست و براي فيصله دادن به قيام مردم الانبار واحدهاي نيروي قدس، علاوه بر مشاركت مستقيم در سركوب، نيروهاي ويژه مالكي را براي جنگ در شهر و سركوب عشاير و مقاومت مردمي آموزش مي‌دهند.
مالكي در مقابل كمك رژيم به سركوب الانبار و حمايت از دور سوم نخست وزيريش، متعهد شده است فشار بر ساكنان ليبرتي را افزايش دهد. مالكي همچنين متعهد شده است به دور زدن تحريمها و فروش نفت ايران به رژيم كمك كند. اين جزيي از سياست رويارويي رژيم با عربستان سعودي نيز هست. خامنه اي از مدتها پيش به سردمداران رژيم دستور داده با كمك عراق بايد بازار نفت را از «سلطه عربستان سعودي و متحدانش»خارج كنند.
ساكنان ليبرتي در روزها و هفته هاي اخير با اقدامهاي سركوبگرانه و محدوديتهاي ضد انساني بيشتري مواجه بوده اند. جلوگيري از ورود و خروج خودروهاي تخليه سپتيك، مانع تراشي در مراجعه بيماران به بيمارستان، نصب دكل جاسوسي در ليبرتي، جلوگيري از ورود بسياري از اقلام تأسيساتي براي تعمير خرابيهاي ناشي از حمله موشكي و ديگر كالاهايي كه توسط ساكنان خريداري شده است و … از اين شمارند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
16 بهمن 1392(5 فوريه2014)

– See more at: http://hambastegimeli.com/home/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/47778-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A#sthash.KpfUGpRH.dpuf