اطلاعیه دبیرخانه ی شورای ملی مقاومت: ايجاد يك بحران انساني در زندان ليبرتي توسط نيروهاي عراقي

جلوگيري از ورود سوخت و خودروهاي تخليه سپتيك به ليبرتي توسط نيروهاي عراقي
6 روز جلوگيري از ورود سوخت، ليبرتي را با يك بحران خطرناك انساني مواجه كرده است

نيروهاي عراقي روز دوشنبه 27 مرداد (18 اوت) براي ششمين روز متوالي از ورود سوخت به كمپ ليبرتي جلوگيري كردند. ممانعت از ورود سوخت به ليبرتي در حالي است كه كليه امور پايه يي زندگي در ليبرتي مانند روشنايي، آشپزخانه، سرمايش، پمپاژ آب و تخليه فاضلاب به طور كامل به برق توليد شده توسط ژنراتورهاي كمپ وابسته است و با قطع سوخت ژنراتورها همه خدمات حياتي در ليبرتي متوقف مي شوند.
در حال حاضر ليبرتي از اين نظر با يك وضعيت بحراني مواجه است و دهها تن روزانه دچار گرما زدگي مي‌شوند و بيماران و افراد سالخورده در وضعيت خطرناكي قرار دارند. ادامه اين وضعيت به زودي باعث خاموش شدن سردخانه ها و فاسد شدن مواد غذايي نيز خواهد شد.
از روز يكشنبه 26مرداد، نيروهاي عراقي به دستور سرگرد احمد خضير از ورود خودروهاي تخليه سپتيك جلوگيري كرده اند كه اين يك بحران مضاعف بهداشتي را به دنبال خواهد داشت.
اقدامهاي ضد انساني نيروهاي عراقي در ممانعت از ورود سوخت و خودروهاي تخليه سپتيك، هدفي جز تحت فشار قراردادن و شكنجه ساكنان در گرماي 50 درجه ندارد و مسئولين آن بايد تحت پيگرد و مجازات قرار گيرند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
27مرداد 1393 (18 اوت 2014)