اعتراض اتحادیه معلمان سوئد به سرکوب معلمان ایران

خانم یوحنا یارا استروم دبیر کل سندیکای معلمان سوئد از طرف این اتحادیه، طی نامه ای در تاریخ 10 اکتبر به رئیس جمهور رژیم حسن روحانی، سازمان ملل وهمچنین دولت سوئد نسبت به دستگیری و زندانی معلمین ایران اعتراض کرده استو

وی در نامه خود ضمن محکوم کردن موج سرکوب و دستگیری گسترده و زندانی کردن معلمین خواستار ازادی شش نفر از اعضای سندیکای معلمین ایران که همچنان علیرغم اعتراضهای بینالمللی در زندان به سر میبرند، شده است.