اعتراض كارگران شركت بسته بندی تهران

شركت صنايع بسته بندي تهران كه توليد كننده كارتن و انواع بطري ها بود،  در آستانه تعطيلي كامل قرار گرفته است . يكي از كارگران اين شركت افزود،  بدليل سياستهاي ضد كارگري و ضد توليدي كه عملاً  تصميم به تعطيلي كامل اين كارخانه گرفته اند .

اكنون تنها 400 كارگر رسمي و قراردادي و پيماني در اين شركت حضور دارند،  اما توليد كارتن بطور كامل تعطيل شده و تنها توليد قوطي با كارگران باقيمانده ادامه دارد . اين كارخانه نه در تامين مواد اوليه و نه در توليد و نه در فروش مشكلي ندارد اما تنها سياستها و تصميماتي كه بخاطر منافع اقتصادي مشخص اتخاذ شده شركت بسته بندي مسير تعطيلي كامل طي ميكند،  لازم به ياد آوري است كه قوه قضائيه رژيم هم حكم اخراج دو نماينده كارگران معترض را صادر كرد كه موجب اعتراض و تجمع كارگران اين شركت در 14 ارديبهشت گرديد.