اعتراض نماینده اخوندی به بی خبر بودن مجلس از برجام و قراردادهای چین !!!!

اعتراض یک نماینده مجلس اخوندی به تیم دیپلماسی رئیسی 

صباغیان ن در اعتراض به بی‌خبری اعضای مجلس اخوندی از برجام و قراردادهای چین گفت: این مجلس در راس امور کجای امور است؟ چه کسی در مجلس می داند که قرارداد چین چیست و دارای چه موادی است و قرار است که چه کنند؟ 

وی ادامه داد: برجام و مذاکرات ماه ها است که در حال انجام است اما متاسفانه مجلس در جریان حداقلی از آن نیز نیست؛ مردم از ما سوال می کنند اما ما هیچ پاسخی نداریم که بدهیم و نمی دانیم که چه خبر است و چه می‌گذرد؟

وی افزود: امروز اکثر نمایندگان اطلاعاتشان از یک شهروند نیز بیشتر نیست در حالی که این حق نمایندگان است که بدانند مسیر و جریان مذاکرات به کدام سمت در حال حرکت است و قرار است به کجا ختم می‌شود.

این نماینده مجلس اخوندی پرسید که چرا مجلس را در بی خبری می گذارید؟ امروز از مذاکرات برجام کدام یک از نمایندگان می دانند که چه اقداماتی در حال انجام است و قرار است که چه امتیازی داده شود و چه امتیازی گرفته شود؟ «این مجلس نیست و ما نماینده نیستیم اما باید پاسخگوی مجلس با مردم باشیم. : مردم از ما می‌خواهند و بد و بیراه و ناسزای آنها برای ماست اما ما از امور بی خبر هستیم. ما خودمان مجلس را بی اختیار کردیم.

این نماینده مجلس اخوندی از مافیای درون مجلس صحبت کرد و گفت: جدیداً نیز مدل جدیدی پیدا شده که اعضای هیئت رئیسه و روسای کمیسیون ها با دولت بنشینند و بگویند که آقای رئیس جمهور و آقای وزرا ما همه کاره مجلس هستیم؛ این در حالی است که تاکنون چنین موضوعی باب نبوده است. محسن رضایی و معاونان رئیسی باید بیایند در مجلس و پاسخگو باشند و بگویند که چه خبر است و در برجام چه می کنند امروز مردم در سخت ترین فشارهای اقتصادی قرار دارند اما یک نفر نمی آید به مجلس پاسخ دهد.

صباغیان پرسید؟ این چه بدعتی است که هیئت رئیسه در حال گذاشتن آن است تا تعدادی خاص با دولت بنشینند؟ مگر ما نماینده نیستیم؟ ما این وضعیت را از چشم هیئت رئیسه مجلس می بینیم و معتقدیم که این هیئت رئیسه در حال تضعیف و تحقیر نمایندگان هستند. ایسنا