اعتصاب غذاي ساكنان ليبرتي تا توقف كامل كشتار در اشرف

يورش مسلحانه به اشرف- شماره 13

اعتصاب غذاي ساكنان ليبرتي تا توقف كامل كشتار در اشرف استقرار نيروهاي كلاه آبي ملل متحد در اشرف و ليبرتي براي حفاظت از ساكنان

به دنبال پنجمين قتل عام مجاهدان اشرفي و جنايت بيسابقه عليه بشريت در اشرف، ساكنان ليبرتي از ظهر روز يكشنبه 10شهريور (اول سپتامبر) دست به اعتصاب غذا زدند. آنها اعلام كردند:

از آنجايي كه مسئوليت حفاظت ساكنان اشرف و ليبرتي به عهده دولت آمريكا و ملل متحد است،

با توجه به اينكه به رغم گذشت 10 ساعت از حمله جنايتكارانه نيروهاي تحت امر مالكي، هيچ اقدامي از سوي دولت آمريكا و ملل متحد براي توقف كشتار در اشرف و نجات گروگانها و مجروحان به عمل نيامده است،

از آنجايي كه نه آمريكا و نه ملل متحد به رغم مراجعات متعدد ساكنان و نمايندگانشان، هيچ اقدام مؤثري براي حفاظت ساكنان اشرف و ليبرتي در ماههاي اخير نكرده اند،

با توجه به اينكه تير خلاص زدن به مجروحان و كشتار دستجمعي ساكناني كه دستهايشان را از پشت بسته اند، از بارزترين مصاديق جنايت عليه بشريت است،

با توجه به اينكه امكان تكرار چنين قتل عامهايي هر لحظه وجود دارد،

تا توقف كامل كشتار در اشرف و آزادي و بازگرداندن گروگانها و تا حل مساله حفاظت ساكنان اشرف و ليبرتي به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. حفاظت ساكنان اشرف و ليبرتي تنها با خلع يد از نيروهاي عراقي و استقرار نيروهاي كلاه آبي ملل متحد در اشرف و ليبرتي تا زمان انتقال آنها به آمريكا و يا اروپا تأمين مي‌شود.

ساكنان خواستار مداخله فوري شوراي امنيت ملل متحد و انتقال حفاظت ساكنان از نيروهاي جنايتكار عراقي به كلاه‌‌آبي هاي ملل متحد شدند و تأكيد كردند سپردن حفاظت ساكنان اشرف و ليبرتي به دست نيروهاي عراقي كه تا كنون مرتكب 5 قتل عام در اشرف و ليبرتي شده اند، همدستي در جنايت عليه بشريت است و بايد متوقف شود.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

10 شهريور 1392(اول سپتامبر2013)