اعدام جنایتکارانه ی 5 زندانی بین 17 تا 35 ساله – از جمله یک مادر و فرزند – در شهر زاهدان

صبح امروز شنبه 18مرداد، دژخیمان رژیم آخوندی در یک اعدام جمعی در زندان مرکزی زاهدان ۵ زندانی از جمله یک مادر را همراه با پسرش بدار آویختند.
این پسر هنگام دستگیری ۱۷ ساله بود. سن اعدام شدگان بین ۱۷ الی ۳۵ سال بود.
اسامی اعدام شدگان عبارتند از: ۱ـ عثمان ده مرده که بیش از ۲ سال در بند ۱ معروف به بند جوانان زندانی بود. او هنگام جرم انتسابی 17سال داشت. همچنین مادر عثمان ده مرده.
۲ـ رسولبخش دلشادی ۲۸ ساله نزدیک به ۳ سال در بند ۷ زندان مرکزی زاهدان زندانی بود
۳ـ علی بشام نارویی ۳۲ ساله نزدیک به ۴ سال در بند ۷ زندان مرکزی زاهدان زندانی بود
۴ـ کامران بامری ۳۵ ساله بیش از ۲ سال در بند ۷ زندان مرکزی زاهدان زندانی بود.

این اعدامهای جمعی به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت برای مقابله با فضای انفجاری جامعه به ویژه پس از زهرخوران اتمی خامنه ای است.