اعدام حد اقل 27 نفر در طی یک روز

بنا بر گزارشهای رسیده رژیم ادمکشهای حاکم بر ایران 27 نفر را سحر گاه پنجشنبه 31 مرداد در نقاط مختلف ایران به دار اویختند.

بر اساس این گزارش  پنج نفر  در زندان اراک به هویت ع – ک ۲۵ سالها، پ –ی ۲۴ ساله، ع – الف ۳۷ ، الف – ط ۳۵ ساله وم –ع ۲۹ ساله اعدام شدند.

بر اساس همین گزارش در همین روز شش زندانی  در قزل حصار کرج وپنج زندانی دیگر درزندان رجائی شهر کرج به طور مخفیانه اعدام شده اند.

این گزارش همچنین از اعدام پنج زندانی در ارومیه، یک زندانی در هندیجان و سه زندانی در اردبیل و دو زندانی در وکیل آباد مشهد خبر میدهد.

این گزارش همچنین میافزاید که بدلیل اعدام مخفیانه ای که صورت میگیرد احتمال اعدام تعداد بیشتری وجود دارد.

به این ترتیب از زمان انتخاب روحانی به سمت ریاست جمهوری رژیم بیش از 140 نفر در ایران اعدام شده اند.