اعدام زندانی سیاسی عبدالغنی ریگی در زندان زاهدان

رزیم ضد انسانی اخوندی بار دیگر در یک اقدام جنایتکارانه روز گذشته، شنبه 30 ادر.  زندانی سیاس عبدالغنی گنگوزه ای ریگی، را در زندان زاهدان به دار اویخت.

عبدالغنی اهل خاش که نزدیک به ۸ سال در زندان بود هنگام اعدام 29 سال داشت.

وی از زندانیان سیاسی مقاوم بود و در یک بیانیه جمعی با سایر زندانیان سیاسی زاهدان،موشک باران جنایتکارانه ولی فقیه ارتجاع خامنه ای، علیه کم‍پ لیبرتی در پنجم دی ۹۲ را قاطعانه محکوم کرد.