اعدام مجاهد خلق غلامرضا خسروي توسط دژخيمان رژيم آخوندي پس از تحمل 12سال حبس و شكنجه

executionرژيم ضدبشري آخوندي سحرگاه روز يكشنبه 11خرداد، مجاهد خلق، غلامرضا خسروي سوادجاني، 49ساله، را به خاطر هواداري از سازمان مجاهدين خلق و ايستادگي در مقابل نظام منحوس ولايت فقيه، در زندان گوهردشت كرج به چوبه هاي دار آويخت. به اصطلاح دادسراي رژيم آخوندي صبح امروز اتهام مجاهد شهيد غلامرضا خسروی را « محاربه از طريق تلاش موثر براي پيشبرد اهداف سازمان مجاهدين»، اطلاع رساني به «رسانه هاي مرتبط با سازمان مجاهدين» و «ارائه كمك مالي» وصل «برخي افراد به تشكيلات» اين سازمان اعلام كرد.

اعدام غلامرضا در انتقام از زندانيان بند 350 و ديگر زندانيان مقاوم در زندانهاي فاشيسم ديني حاكم بر ايران و در آستانه 30 خرداد صورت گرفت. دژخيمان و شكنجه گران اوين او را محرك اصلي اعتراض و خيزش زندانيان مقاوم بند 350 مي دانستند. از اين پيشتر غلامرضا خسروي چندين بار در معرض اعدام قرار گرفته بود اما هر بار به خاطر اخطارها واعتراضات بين المللي ونگراني رژيم از برانگيختگي افكار عمومي مجبور به توقف آن شد.
دژخيمان براي در هم شكستن اين مجاهد قهرمان  او را تا آخرين روزها  تحت شديدترين فشارها قرار دادند، اما او به رغم شرايط طاقتفرساي زندان و بيماريهاي ناشي از سالها حبس و شكنجه، بر آرمان آزادي و رهايي مردم ايران پاي فشرد و در حالي كه تا آخرين ساعات در سلول انفرادي دست و پايش در زنجير بود، داغ تسليم و كرنش را بر دل دژخيمان گذاشت.
غلامرضا خسروي، اهل آبادان، پدر يك پسر 17ساله متخصص جوشکاري و نصب تجهيزات صنعتي بود او طي دو بار دستگيري جمعا 12 سال از زندگيش را در سياهچالهاي رژيم آخوندي به سر برده بود.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
11خرداد 1393 (اول ژوئن 2014)